Vyhlásenie o súhlase so všeobecnými podmienkami

Vo svojom mene, ako aj v mene osoby/osôb, za ktoré robím prihlásenie, prijímam všetky vyhlásenia potrebné na overenie tohto prihlásenia a môjho oprávnenia urobiť toto prihlásenie.

Zároveň vo svojom mene, ako aj v mene osôb, za ktoré robím prihlásenie, vyhlasujem, že som si vedomý/vedomá obsahu týchto všeobecných podmienok a spôsobu vykonania prihlásenia ako aj potreby uhradenia poplatkov a v plnom rozsahu ich prijímam.

ÚVOD

Všeobecné podmienky používania (v ďalšom texte ako: „Všeobecné podmienky“) internetového servisu pre online úhradu turistického poplatku pre jachtárov (v ďalšom texte ako: „Servis“) boli vydané v súlade s platnými právnymi predpismi Chorvátskej republiky.

Úhrada turistického poplatku pre jachtárov sa vykonáva na základe Zákona o turistickom poplatku (Z. z. 52/19, 32/20, 42/20) a Smernice o výške, spôsobe úhrady a rozdelení turistického poplatku za charterové plavidlá, lode na viacdňové okružné plavby a osoby zdržujúce sa na plavidle (jachtári), ako aj o spôsobe úhrady turistického poplatku za lode na okružnej plavbe v medzinárodnej námornej doprave a medzinárodnej doprave vo vnútrozemských vodách (Z. z. 73/2020).

Tieto Všeobecné podmienky sa vzťahujú na používanie Servisu na internetovej stránke www.nautika.evisitor.hr vrátane všetkých jej podstránok a na úhradu tam dostupných poplatkov. Používateľ tohto Servisu, respektíve vykonávateľ prihlásenia a úhrady (v ďalšom texte ako: „Používateľ“) je povinný prečítať si pred použitím tieto Všeobecné podmienky. Súhlas Používateľa s uvedenými Všeobecnými podmienkami je podmienkou pre vykonanie úhrady.

VŠEOBECNÉ PODMIENKY POUŽÍVANIA SERVISU

Servis dostupný na internetovej adrese www.nautika.evisitor.hr vytvorilo Chorvátske turistické združenie so sídlom na adrese Iblerov trg 10/IV, Záhreb, Chorvátsko, DIČ 72501368180 (v ďalšom texte ako: „CHTZ“), ktoré môžete kontaktovať ohľadom otázok týkajúcich sa  Servisu, a to prostredníctvom e-mailovej adresy nautika@htz.hr.

CHTZ poskytuje služby Servisu na internetovej stránke v rámci domény www.nautika.evisitor.hr, ktorá pozostáva z poskytovania služieb prihlásenia turistov a úhrady zodpovedajúceho poplatku, ako aj zo spravovania jej obsahu spojeného s týmto prihlásením.

Všetci jachtári sú povinní uhradiť turistický poplatok pred vyplávaním plavidla.

Používateľ súhlasí s týmito Všeobecnými podmienkami elektronicky pri voľbe zodpovedajúceho poplatku v rámci Servisu a po prijatí potrebných vyhlásení. CHTZ taktiež odporúča, aby si Používateľ prečítal aj Pravidlá pre ochranu údajov a súkromia, ako aj Pravidlá o súboroch cookies, keďže sa tieto dokumenty vzťahujú na používanie Servisu.

Používateľ ďalej súhlasí s tým, že Servis bude používať výlučne v súlade s platnými predpismi na prezeranie na ňom uverejneného obsahu, úhradu poplatkov, zasielanie platnej prihlášky a komunikáciu s CHTZ.

Služby, ktoré CHTZ prostredníctvom Servisu poskytuje, nezahŕňajú náklady, ktoré Užívateľovi vzniknú v súvislosti s počítačovým vybavením a inými elektronickými zariadeniami potrebnými na prístup k Servisu. CHTZ nezodpovedá za náklady za telefón či prenos dát, ktoré môžu vzniknúť pri úhrade alebo prehliadaní stránok Servisu a používaní služieb dostupných v rámci Servisu.

ZMENY VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

Za platnú verziu týchto Všeobecných podmienok sa vždy pokladá ich aktuálna verzia uverejnená na tejto stránke. V prípade sporov sa na ich riešenie použije verzia, ktorá bola platná v okamihu vykonania prihlásenia/úhrady, a s ktorou ste ako Používateľ vyjadrili svoj súhlas pri prihlásení.

CHTZ vyhlasuje, že existuje možnosť zmeny Všeobecných podmienok za účelom ich zosúladenia s novelizáciou zákona a/alebo zmenou pracovných procesov.

CHTZ si vyhradzuje právo na úpravu alebo zrušenie (dočasné alebo trvalé), ako aj zmenu obsahu Servisu, a to bez predchádzajúceho súhlasu alebo oznámenia, v súlade s pravidlami férového podnikania.

PRIHLASOVACIA POVINNOSŤ A VZNIK POVINNOSTI ÚHRADY

Pri prehliadaní obsahu Servisu si Používateľ môže zvoliť spôsob prihlásenia a zodpovedajúcu výšku poplatku, ktoré si vloží do svojho nákupného košíka. Tento krok nie je nijako zaväzujúci. Keď si Používateľ zvolí príslušný poplatok a je si istý, že ho chce uhradiť, spustí proces podania prihlášky, kde zadá všetky údaje potrebné na jej vykonanie, potvrdí svoj súhlas so Všeobecnými podmienkami a v závislosti od zvoleného spôsobu uhradí príslušný turistický poplatok. Kroky, ktoré Používateľ vykonal a potvrdil pri procese zasielania prihlášky sa pokladajú za prihlasovaciu povinnosť a ako také sú právne záväzné .

Zaslaním prihlášky prostredníctvom Servisu Používateľ potvrdzuje svoj súhlas s uhradením turistického poplatku v súlade s údajmi, ktoré uviedol v prihlasovacom formulári. Prihlasovacia povinnosť a povinnosť uhradenia turistického poplatku sa pokladajú za splnené až po prijatí potvrdenia o úhrade e-mailom.

CHTZ si vyhradzuje právo na odmietnutie prijatej prihlášky, ak ju z dôvodu mimoriadnych okolností nemôže spracovať. CHTZ nie je povinné vykonať transakciu na základe prijatej prihlášky v prípade, že nemôže v celom rozsahu splniť záväzky, ktoré z prihlásenia vyplývajú.

VÝŠKA POPLATKU A SPÔSOB ÚHRADY

Všetky poplatky v rámci Servisu sú vyjadrené v Euro (EUR). Výška poplatku je rovnaká pri všetkých spôsoboch úhrady a uvedené sú na stránke pri výbere turistického poplatku, ako aj v košíku, pri úhrade turistického poplatku . Výška poplatkov sa riadi osobitnými predpismi, a to:

1.Zákonom o turistickom poplatku (Z. z. 52/19, 32/20, 42/20)

2. Smernicou o výške, spôsobe úhrady a rozdelení turistického poplatku za charterové plavidlá, lode na viacdňové okružné plavby a osoby zdržujúce sa na plavidle (jachtári), ako aj spôsobe úhrady turistického poplatku za lode na okružnej plavbe v medzinárodnej námornej doprave a medzinárodnej doprave vo vnútrozemských vodách (Z. z. 73/2020).

V mimoriadnych prípadoch výskytu administratívnej chyby pri zobrazení výšky poplatku na stránkach Servisu, CHTZ nie je povinné zrealizovať prihlásenie a prijať úhradu za nevýhodných podmienok. Pokiaľ sa takýto prípad vyskytne, CHTZ umožní vykonať úhradu turistického poplatku v správnej výške, bez toho, aby to pre Používateľa bolo záväzné. V prípade, že Používateľ ponúknuté riešenie neprijme, úhrada bude Používateľovi vrátená, pokiaľ už bola medzičasom z jeho strany vykonaná.

Všetky úhrady sa vykonávajú v chorvátskej mene. Uhradená čiastka na účte kreditnej karty Používateľa sa prepočíta na lokálnu menu podľa platného kurzu združenia platobných kariet, respektíve podľa platných podmienok vydavateľa karty.

Používateľ môže vykonať platbu kreditnou alebo debetnou kartou (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners atď.) pri dokončení svojho prihlásenia do Servisu, a to úhradou na bežný účet CHTZ prostredníctvom internet bankingu.

Zmluvným partnerom, ktorý má na starosti technickú správnosť a bezpečnosť aplikácie na úhradu bankovou kartou je WEB STUDIO d.o.o. používajúci najmodernejšie štandardy ochrany údajov – Secure Socket Layer (SSL) protokol so 128-bitovým šifrovaním údajov a MD5 algoritmus. Certifikát ISO 8583 zabezpečuje výmenu údajov medzi systémom a autorizačnými centrami vydavateľov kariet na súkromnej sieti, chránenej pred neautorizovaným prístupom dvojitou ochranou firewallu.

CHTZ je povinné zabezpečiť pravdivé informácie o turistickom poplatku a poskytovať úplné informácie o jeho úhrade.

DOSTUPNOSŤ SERVISU

CHTZ neručí za dostupnosť Servisu v ktoromkoľvek čase a prostredníctvom akéhokoľvek zariadenia, prehliadača či komunikačného kanála. Servis môže byť dočasne alebo dlhodobo, úplne alebo čiastočne nedostupný z technických alebo iných dôvodov (údržba, chyby, nedostupnosť komunikačného kanála, vyššia moc, rozhodnutie príslušných štátnych orgánov a pod.) CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu, ktorá vznikla v dôsledku nedostupnosti Servisu. CHTZ môže v ktoromkoľvek okamihu vykonať zmeny Servisu akýmkoľvek spôsobom a v akejkoľvek podobe , vrátane zmeny vizuálnej identity, dizajnu a architektúry, riadiaceho systému či iných použitých riešení spojených s fungovaním Servisu.

PRÁVO NA ZMENU OBSAHU

CHTZ si vyhradzuje právo na zmenu, resp. odstránenie (dočasné alebo trvalé) akéhokoľvek obsahu alebo služby v rámci Servisu, a to bez predchádzajúceho oznámenia a v ktoromkoľvek okamihu, pričom nenesie zodpovednosť za žiadnu škodu, ktorá vznikla v dôsledku tohto úkonu.

SPÔSOB A ÚČEL POUŽITIA OBSAHU

CHTZ poskytuje Používateľovi obmedzený, neprenosný a nevýhradný súhlas na prehliadanie, tlač, kopírovanie alebo iné využitie obsahu tohto Servisu, a to výhradne pre svoju osobnú a nekomerčnú potrebu, respektíve za účelom propagácie Chorvátska ako turistickej destinácie, pod podmienkou že takto prevzatý obsah žiadnym spôsobom nezmení ani nezosmiešni a uvedie pri ňom ako zdroj CHTZ a meno autora uvedeného obsahu.

SPÔSOB PRISTUPOVANIA K SERVISU A UVEREJNENÉMU OBSAHU

Prístup k Servisu je umožnený neobmedzenému počtu osôb so zodpovedajúcim počítačovým vybavením a internetovým spojením. CHTZ si vyhradzuje právo v určitých prípadoch (údržba, chyby, nedostupnosť komunikačného kanála, vyššia moc, rozhodnutie príslušných štátnych orgánov a pod.) dočasne alebo dlhodobo, úplne alebo čiastočne obmedziť spôsob a možnosť prístupu k Servisu, tak pre všetkých Používateľov ako aj pre jednotlivého Používateľa alebo skupinu Používateľov. V žiadnom z uvedených prípadov CHTZ nezodpovedá za akúkoľvek škodu spôsobenú obmedzením prístupu k Servisu alebo k uverejnenému obsahu.

Pri prístupe k Servisu a obsahu je Používateľ povinný používať štandardné vybavenie a dodržiavať obvyklé štandardy a spôsoby pripojenia k Servisu. Obsah uverejnený v rámci Servisu je možné prehliadať len použitím povolených metód informačných technológií a spôsobom a v rozsahu, ktoré sú obvyklé pre Používateľov fyzické osoby. Akýkoľvek iný spôsob vyhľadávania a/alebo používania obsahu, ktorý obchádza chránené systémy a aplikácie informačných technológií alebo používa určité aplikácie alebo nástroje na súčasné stiahnutie množstva údajov, ktoré nie sú obvyklé pre Používateľov fyzické osoby, je porušením chránených práv CHTZ, za ktoré Používateľ nesie zodpovedajúcu hmotnú, trestnú alebo priestupkovú zodpovednosť.

OCHRANA SÚKROMIA A ZHROMAŽĎOVANIE ÚDAJOV O POUŽÍVATEĽOCH

CHTZ sa zaväzuje chrániť dôvernosť osobných údajov všetkých Používateľov Servisu, pričom s nimi bude nakladať v súlade so Všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane údajov č. 2016/679 a so Zákonom, ktorým sa vykonáva Všeobecné nariadenie o ochrane údajov (Z. z. 42/2018), resp. s ďalšími platnými právnymi predpismi, a to spôsobom, že získava iba základné, zákonom predpísané údaje o Používateľoch a osobách, v súvislosti s ktorými sa platí turistický poplatok, potrebné na splnenie záväzkov CHTZ; informuje Používateľov o spôsobe použitia získaných údajov, pravidelne dáva Užívateľom možnosť zvoliť si použitie svojich údajov.

Všetky údaje o Používateľoch sú prísne chránené a sú dostupné iba tým pracovníkom CHTZ, ktorí ich potrebujú na vykonávanie svojej práce. Všetci pracovníci CHTZ a obchodní partneri sú zodpovední za dodržiavanie zásad ochrany súkromia. Údaje potrebné pri registrácii a prihlasovaní a ďalšie údaje o Používateľovi nebudú poskytované tretím stranám k nahliadnutiu ani nebudú dostupné tretím stranám s výnimkou prípadov, ak takúto povinnosť stanovujú platné právne predpisy.

WSPay ako platobná brána zaobchádza s osobnými údajmi ako spracovateľ a v súlade so Všeobecným nariadením Európskeho parlamentu a Rady o ochrane údajov č. 2016/679 a prísnymi pravidlami Nariadenia PCI DSS L1 o ochrane registrácie a prenose údajov. WSPay používa pri zápise a prenose dát certifikát SSL s 256 bitovým šifrovaním a kryptografický protokol TLS 1.2. Osobné údaje používané na účely autorizácie a úhrady, respektíve na plnenie záväzkov zo Zmluvy alebo na základe Zmluvy, sa pokladajú za dôverné.

Na úhradu turistického poplatku (autorizácie a úhrady) sú potrebné osobné údaje platiteľa. WSPay osobné údaje nespracúva ani nepoužíva s výnimkou na účely plnenia zmluvy autorizácie a úhrady. WSPay zaručuje splnenie všetkých podmienok stanovených platnými predpismi o ochrane osobných údajov pre spracovateľov osobných údajov a najmä prijatie všetkých potrebných technických, organizačných a bezpečnostných opatrení, čo potvrdzuje najmä certifikátom PCI DSS L1.

Viac informácií https://croatia.hr/en-gb/privacy-policy

CHTZ v súlade so zákonom spracováva určité údaje o Používateľoch získané počas používania Servisu. CHTZ spracúva takto získané údaje predovšetkým za účelom zlepšenia funkčnosti Servisu a jeho obsahu s cieľom jeho ďalšieho zdostupnenia a prispôsobenia používateľom a môže ich spracúvať aj pre ďalšie aktivity, ktoré zahŕňajú propagovanie chorvátskeho cestovného ruchu, resp. plnenie úloh CHTZ, čo zahŕňa najmä, no neobmedzuje sa iba na:

vypracovanie analýzy zvyklostí a preferencií Používateľov pre potreby prieskumu trhu a optimalizácie internetových stránok (vrátane analýz získaných nástrojmi tretích osôb, ako napr. Google Analytics a pod.);

prispôsobenie Servisu novým alebo odlišným technickým riešeniam alebo potrebám Používateľov;

optimalizáciu intuitívnosti a ľahšieho používania a prístupu k obsahu.

Za účelom zhromažďovania určitých údajov o aktivitách alebo požiadavkách Používateľa, CHTZ môže používať špeciálne malé súbory cookies, ktoré sa ukladajú do počítača Používateľa a slúžia na dosiahnutie určitého cieľa. V súlade s vyššie uvedeným CHTZ zverejňuje aj príslušné Zásady používania súborov cookies, ktoré sú zverejnené v rámci Servisu a s ktorými sa Používateľ vhodným spôsobom oboznámi pri prvom prístupe k nim. Zásady používania súborov cookies opisujú, ktoré typy súborov cookies CHTZ používa, pričom upozorňuje Používateľa na možnosť odmietnuť akceptovať použitie súborov cookies alebo ich akceptovať, čím súhlasí so spôsobom a účelom ich použitia a v takom prípade CHTZ nenesie zodpovednosť za akékoľvek škody spôsobené ukladaním a používaním cookies spôsobom a pre účely, s ktorými Používateľ súhlasil akceptovaním Zásad používania súborov cookies.

Zásady používania súborov cookies sa uverejňujú osobitne od týchto Všeobecných podmienok, no predstavujú ich neoddeliteľnú súčasť.

Viac o súboroch cookies sa môžete dozvedieť tu:

Cookies – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies

Pri používaní Servisu si CHTZ môže príležitostne uložiť IP adresu Používateľa. IP adresy sa môžu ukladať a používať výhradne z dôvodu sledovania aktivít Používateľa v rámci Servisu (activity log) za účelom odhaľovania porušovania zákonných predpisov alebo týchto Všeobecných podmienok, či odhaľovania protizákonného alebo iného nenáležitého konania. Údaje o IP adresách a monitorovaní aktivít Používateľa môžu byť kedykoľvek poskytnuté príslušným orgánom verejnej moci s cieľom určiť akúkoľvek právnu zodpovednosť Používateľa. Ukladanie IP adresy a údajov o aktivitách Používateľa sa vykonáva dočasne.

CHTZ sa zaväzuje, že v súlade s platnými predpismi a týmito Všeobecnými podmienkami bude chrániť súkromie Používateľa tohto Servisu, s výnimkou prípadov, kedy dôjde k porušeniu týchto Všeobecných podmienok alebo správania Používateľa spôsobom, ktorý je v rozpore s platnými právnymi predpismi.

VYPNUTIE (OPTING OUT)

Podľa zadaných nastavení prehliadania Servisu, návštevníka sleduje Google Analytics, a to za účelom vypracovania anonymných štatistických údajov používaných na zvyšovanie užívateľskej spokojnosti s návštevou stránok.

PREFERENCIE NESLEDUJ MA

Funkcia nesleduj ma umožňuje návštevníkom vypnutie možnosti sledovania zo strany internetových stránok za akýmkoľvek účelom, vrátane používania analytických služieb, inzerčných portálov a sociálnych platforiem. Funkciu nesleduj ma majú k dispozícii rôzne prehliadače, vrátane: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari a Opera

  • Ak Používateľ vo svojom prehliadači aktivuje funkciu nesleduj ma, Google Analytics bude túto voľbu rešpektovať;
  • Ak Používateľ aktivuje funkciu nesleduj ma, nebude sledovaný. To predstavuje dodatok k vypnutiu zhromažďovania a analýzy údajov na spracovanie štatistických údajov pre internetovú stránku CHTZ;
  • Ak Používateľ neaktivoval funkciu nesleduj ma, no rozhodne sa ju vypnúť, v Používateľovom prehliadači sa uloží cookies súbor piwik_ignore. Google Analytics nebude sledovať žiadneho používateľa so súborom piwik_ignore;
  • Ak Používateľ vo svojom prehliadači deaktivuje všetky súbory cookies, CHTZ bude aj ďalej zhromažďovať určité všeobecné údaje o vyhľadávaní (napr. počet používateľov Servisu), tieto však budú menej precízne a návštevy Používateľa nebudú sledované (nepoužívajú sa cookies Piwik).

PRÁVO DUŠEVNÉHO VLASTNÍCTVA A VLASTNÍCTVO OBSAHU

Obsah zverejnený v rámci Servisu je chránený predpismi o právach duševného vlastníctva, takže akékoľvek neoprávnené použitie môže byť základom pre začatie konania na ochranu práv proti Používateľovi zo strany CHTZ alebo tretej strany, ktorá je oprávneným držiteľom autorských práv.

Bez výslovného písomného súhlasu CHTZ alebo držiteľa príslušných práv nie je dovolené upravovať, publikovať, prenášať, reprodukovať, podieľať sa na prenose alebo predaji, vytvárať odvodeniny alebo akýmkoľvek spôsobom, či už úplne alebo čiastočne, využívať akýkoľvek obsah. Užívateľ nie je oprávnený sťahovať, duplikovať, upravovať, distribuovať, zobrazovať, mazať, posielať, predávať, ďalej predávať, prispôsobovať alebo meniť materiály chránené autorskými právami akýmkoľvek spôsobom okrem na účely svojej osobnej potreby.

Aby sa zabránilo akýmkoľvek pochybnostiam, CHTZ si výslovne vyhradzuje a neprenáša na Používateľa žiadne práva týkajúce sa obsahu Servisu a zakazuje používanie obsahu Servisu inak než je uvedené v týchto Všeobecných podmienkach .

ZODPOVEDNOSŤ POUŽÍVATEĽA

Používateľ Servisu, ktorý zadáva údaje prostredníctvom príslušného webového formulára, nesie všetku hmotnú a trestnoprávnu zodpovednosť za dôsledky falšovania svojej identity a kvalitu údajov pri registrácii (rovnako ako je uvedené v týchto Všeobecných podmienkach pre Používateľa), pričom je osobe, pod ktorej menom a na účet ktorej sa neoprávnene identifikuje, v súlade s platnými zákonnými predpismi povinný nahradiť všetky prípadné škody (hmotné alebo nehmotné).

SALVATÓRNA DOLOŽKA

Pokiaľ by sa dodatočne zistilo, že je niektoré z ustanovení týchto Všeobecných podmienok neplatné, táto skutočnosť nebude mať vplyv na ostatné ustanovenia týchto Všeobecných podmienok, ktoré naďalej zostávajú v platnosti.

RIEŠENIE SPOROV A PRÍSLUŠNÉ PRÁVO

Všetky prípadné spory týkajúce sa týchto Všeobecných podmienok, vrátane sporov týkajúcich sa vzniku, obsahu alebo ukončenia činnosti Servisu, sa budú sporové strany snažiť vyriešiť zmierlivou cestou a v prípade, že sa im to nepodarí, dohodli príslušnosť vecne príslušného súdu v Záhrebe.

Tieto Všeobecné podmienky boli vytvorené v súlade s chorvátskym právom, pričom sa na ne a na spory z nich vyplývajúce uplatňuje chorvátske právo bez uplatnenia ustanovení chorvátskeho práva odvolávajúcich sa na tretie právo (spätné odkazy) v rozsahu umožnenom medzinárodným právom.

ZMENY VŠEOBECNÝCH PODMIENOK

CHTZ si vyhradzuje právo na zmenu týchto Všeobecných podmienok v ktoromkoľvek okamihu, pričom ho nemožno brať na zodpovednosť za možné dôsledky vyplývajúce z takýchto zmien. Uvedené zmeny vstupujú do platnosti dňom ich uverejnenia v rámci Servisu.