Verklaring van aanvaarding van de algemene voorwaarden

Namens mijzelf en namens de persoon/personen die ik aanmeld, accepteer ik alle verklaringen die nodig zijn voor de geldigheid van deze aanmelding, alsook dat ik bevoegd ben om deze aanmelding te verrichten.

Tegelijkertijd verklaar ik zowel namens mijzelf als namens de persoon/personen die ik aanmeld, op de hoogte te zijn van de inhoud van de algemene voorwaarden, de wijze van het afhandelen van de aanmelding en van de betaling van de belasting, alsook dat ik deze volledig accepteer.

INLEIDING

De algemene gebruiksvoorwaarden (hierna: “Algemene voorwaarden”) van de webservice voor het online betalen van de nautische toeristenbelasting (hierna: “Service”) zijn opgesteld in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving van de Republiek Kroatië.

De nautische toeristenbelasting wordt aangeslagen op basis van de Toeristenbelastingwet (NN 52/19, 32/20, 42/20) en het Reglement inzake de hoogte van de belasting, de wijze van de betaling en de verdeling van toeristenbelasting over chartervaartuigen, vaartuigen voor meerdaagse cruises en personen die aan boord verblijven (watersporters) en de wijze van betaling van toeristenbelasting voor cruiseschepen in het internationale zeevervoer en de internationale binnenvaart (NN 73/2020).

Deze Algemene voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de Service op het internetadres www.nautika.evisitor.hr inclusief alle sub-pagina’s, en op de betaling van de daar vermeld staande belastingen. De bezoeker van deze Service, zijnde de persoon die de aanmelding en de betaling verricht (hierna: “Gebruiker”), is verplicht om deze Algemene voorwaarden vóór gebruik te lezen. De instemming van de Gebruiker met de hier vermelde Algemene voorwaarden is een voorwaarde voor het uitvoeren van de betaling.

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICE

De service die beschikbaar is op het webadres www.nautika.evisitor.hr is opgericht door het Kroatisch Nationaal Bureau voor Toerisme (HTZ), gezeteld op het adres Iblerov trg 10/IV, Zagreb, Kroatië, OIB /onderneming id. nr./ 72501368180, dat gecontacteerd kan worden voor vragen betreffende deze Service via het e-mailadres nautika@htz.hr.

Het HTZ biedt de diensten van de Service op de website www.nautika.evisitor.hr aan, die bestaat uit het verlenen van de services van toeristenaanmelding en betaling van de juiste belasting en van het contentbeheer met betrekking tot deze aanmelding.

Alle watersporters zijn verplicht om de toeristenbelasting te betalen alvorens het vaartuig uitvaart.

Deze Algemene voorwaarden worden door de Gebruiker op elektronische wijze aanvaard tijdens het selecteren van de juiste belasting in de Service en na het accepteren van de nodige verklaringen. Het HTZ raadt de Gebruiker aan om ook de Regels betreffende de gegevensbescherming en privacy te lezen, evenals de Regels betreffende cookies, aangezien deze documenten tevens het gebruik van de Service betreffen.

De Gebruiker stemt ermee in om de Service uitsluitend te gebruiken in overeenstemming met de geldende wettelijke voorschriften betreffende het bekijken van de gepubliceerde inhoud, betaling van de belasting, het indienen van een rechtsgeldige aanmelding en communicatie met het HTZ.

De diensten die door het HTZ via de Service worden geleverd, omvatten niet de kosten die de Gebruiker heeft gemaakt voor het gebruik van computeruitrusting en andere elektronische uitrusting (elektronische apparaten) en diensten voor toegang tot de Service. Het HTZ is niet verantwoordelijk voor de telefoonkosten, dataverkeer of andere kosten die kunnen ontstaan bij het betalen of bekijken van de inhoud van de Service en het gebruik van de diensten die beschikbaar zijn op de Service.

WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

De geldende versie van de Algemene voorwaarden is altijd de versie die op deze pagina is gepubliceerd. Bij geschillen wordt de versie toegepast die geldig was op het moment van het aanmelden/betalen en waarop u als gebruiker uw toestemming hebt gegeven ten tijde van de aanmelding.

Het HTZ deelt mede dat er een mogelijkheid bestaat om de Algemene voorwaarden te wijzigen om zo te voldoen aan wijzigingen in de wet en/of bedrijfsprocessen.

Het HTZ behoudt zich het recht voor om de inhoud van de Service te wijzigen of te beëindigen (tijdelijk of permanent), zonder voorafgaande goedkeuring of kennisgeving, met toepassing van de goede zakelijke praktijken.

AANMELDINGSPLICHT EN DE TOTSTANDKOMING VAN DE BETALINGSVERPLICHTING

Bij het bladeren door de inhoud van de Service is het de Gebruiker vrij om de aanmeldingswijze te kiezen met het passende bedrag van de belasting en deze toe te voegen aan het winkelmandje. Deze handeling is op geen enkele manier bindend. Nadat de Gebruiker de passende belasting heeft geselecteerd en zeker weet dat hij deze wil afrekenen, start hij het aanmeldingsproces waarin hij alle gegevens invoert die nodig zijn voor de uitvoering hiervan, bevestigt zijn/haar akkoord met de Algemene voorwaarden en afhankelijk van de gekozen wijze betaalt hij/zij de toeristenbelasting. De handelingen die door de Gebruiker worden uitgevoerd en bevestigd bij het indienen van de aanmelding, worden beschouwd als de aanmeldingsplicht en zijn als zodanig juridisch bindend.

Door de aanmelding in te dienen bij de Service, bevestigt de Gebruiker zijn bereidheid om de toeristenbelasting te betalen, in overeenstemming met de informatie op het aanmeldingsformulier. Pas na ontvangst van de betalingsbevestiging per e-mail, wordt aangenomen dat aan de aanmeldings- en betalingsplicht van de toeristenbelasting is voldaan.

Het HTZ behoudt zich het recht voor om een ontvangen aanmelding te weigeren wanneer deze door buitengewone omstandigheden niet kan worden uitgevoerd. Het HTZ is niet verplicht om een transactie uit te voeren op basis van de ontvangen aanmelding indien zij de hieruit voortvloeiende verplichtingen niet volledig kan nakomen.

BELASTINGBEDRAGEN EN BETALINGSWIJZEN

Alle belastingbedragen in de Service zijn uitgedrukt in Euro (EUR). De bedragen zijn voor alle soorten betalingen gelijk en zijn zichtbaar op de pagina van de selectie van de toeristenbelasting en in het winkelmandje bij het betalen van de toeristenbelasting. De bedragen van deze belastingen zijn door aparte voorschriften geregeld, namelijk:

1. De toeristenbelastingwet (NN 52/19, 32/20, 42/20)

2. Het Reglement inzake de hoogte van de belasting, de wijze van betaling en de verdeling van de toeristenbelasting over chartervaartuigen, vaartuigen voor meerdaagse cruises en de personen die aan boord verblijven (watersporters) en de wijze van betaling van toeristenbelasting voor cruiseschepen in het internationale zeevervoer en de internationale binnenvaart (NN 73/2020).

In uitzonderlijke gevallen van een administratieve fout bij het vermelden van de bedragen op de website van de Service, is het HTZ niet verplicht om de aanmelding door te voeren en de betaling onder ongunstige voorwaarden te ontvangen. In dat geval, zal het HTZ de betaling mogelijk maken voor het juiste bedrag van de toeristenbelasting, zonder de verplichting om een dergelijke mogelijkheid te accepteren. Indien de Gebruiker dit niet accepteert, wordt het betaalde bedrag aan de Gebruiker geretourneerd indien de betaling door de Gebruiker al heeft plaatsgevonden.

Alle betalingen worden uitgevoerd in de Kroatische valuta. Het in rekening gebrachte bedrag op de creditcardrekening van de Gebruiker wordt omgerekend naar de lokale valuta volgens de wisselkoers van de bankkaartverenigingen, respectievelijk de voorwaarden van de creditcard verstrekker.

De Gebruiker kan een betaling uitvoeren met een krediet- of betaalkaart (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners, enz.) bij het afsluiten van de aanmelding in de Service of door een storting op de HTZ-transactierekening via internetbankieren.

De contractpartner die zorgt voor de technische regeling en beveiliging van de kaartbetalingsapplicatie is WEB STUDIO d.o.o. die de modernste standaarden op het gebied van gegevensbescherming toepast – Secure Socket Layer (SSL) protocol met 128-bits gegevensversleuteling en MD5 algoritme. Het ISO 8583 protocol zorgt ervoor dat de gegevensuitwisseling tussen het systeem en de autorisatiecentra van kaartmaatschappijen in een privaat netwerk plaatsvindt, dat beschermd wordt tegen onbevoegde toegang door een dubbele “firewall”.

Het HTZ is verplicht om de juiste informatie te verstrekken over de toeristenbelasting en om volledige informatie te geven over de betaling van deze belasting.

BESCHIKBAARHEID VAN DE SERVICE

Het HTZ kan de beschikbaarheid van de Service niet te allen tijde en via elk type apparaat, internetbrowser en via elke communicatieverbinding garanderen. De Service kan tijdelijk of langer, geheel of gedeeltelijk niet beschikbaar zijn door technische en andere redenen (onderhoud, fouten, niet beschikbare communicatieverbindingen, overmacht, beslissingen van overheidsinstanties, enz.) waarbij het HTZ niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door het uitvallen van de Service. Het HTZ kan op elk moment wijzigingen aanbrengen aan de Service, op welke manier dan ook en in welke vorm dan ook, inclusief een wijziging van de visuele identiteit, de vormgeving en de architectuur, het content beheersysteem en andere softwareoplossingen die verband houden met het functioneren van de Service.

RECHT OM DE INHOUD TE WIJZIGEN

Het HTZ behoudt zich het recht voor om een inhoud of dienst op de Service te wijzigen, (tijdelijk of permanent) te annuleren, zonder voorafgaande kennisgeving en op elk moment, en kan niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door een dergelijke handeling.

WIJZE EN DOEL VAN HET GEBRUIK VAN DE INHOUD

Het HTZ verleent de Gebruiker een beperkte, niet-overdraagbare en niet-exclusieve toestemming om de inhoud van deze Service te raadplegen, af te drukken, te kopiëren of anderszins te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik, respectievelijk met het doel om Kroatië als toeristische bestemming te promoten, op voorwaarde dat een dergelijk gedownloade inhoud op geen enkele manier gewijzigd of beschadigd wordt en dat daarbij het HTZ als de bron, alsook de naam van de auteur van de genoemde inhoud, vermeld worden.

WIJZE VAN TOEGANG TOT DE SERVICE EN GEPUBLICEERDE CONTENT

De toegang tot de Service wordt verleend aan een onbeperkt aantal mensen met de geschikte computeruitrusting en internetverbinding. Het HTZ behoudt zich het recht voor om in bepaalde gevallen (onderhoud, fouten, uitvallende communicatieverbindingen, overmacht, beslissingen van overheidsinstanties, enz.) tijdelijk of langer, de wijze en de mogelijkheid van toegang tot de Service gedeeltelijk of volledig, zowel voor alle gebruikers als voor een individuele gebruiker of een groep gebruikers, te beperken. In elk van de bovenstaande gevallen kan het HTZ niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade die wordt veroorzaakt door het beperken van de toegang tot de Service en/of de gepubliceerde inhoud.

Bij toegang tot de Service en de aangeboden inhoud is de Gebruiker verplicht om standaard technische apparatuur en de gebruikelijke normen en methoden voor toegang tot de Service te gebruiken. De inhoud die op de Service wordt gepubliceerd, kan slechts worden bezocht door toepassing van de toegestane methoden van informatietechnologie, op de wijze en in de mate die gebruikelijk is voor een Gebruiker – natuurlijk persoon. Elke andere wijze om inhoud te doorzoeken en/of te gebruiken die de beschermde systemen en applicaties van de informatietechnologie omzeilt of waarbij bepaalde applicaties of software worden gebruikt om gelijktijdig een hoeveelheid gegevens te downloaden dat niet gebruikelijk is voor een Gebruiker – natuurlijk persoon, wordt daarmee het recht van het HTZ geschonden, waarvoor de Gebruiker de gepaste materiële, strafrechtelijke of wetsovertreding aansprakelijkheid draagt.

PRIVACYBESCHERMING EN VERZAMELING VAN GEBRUIKERSGEGEVENS

Het HTZ verbindt zich ertoe de privacy van persoonlijke gegevens van alle Service Gebruikers te beschermen en zal deze behandelen in overeenstemming met de Algemene verordening inzake gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad Verordening 2016/679 en de Uitvoeringswet van de Algemene verordening inzake gegevensbescherming (NN 42/2018), dan wel andere geldende voorschriften, op een wijze dat slechts de wettelijk voorgeschreven basisgegevens over de Gebruikers en personen voor welke de toeristenbelasting betaald wordt verzameld worden, en die nodig zijn voor het voldoen aan de verplichtingen jegens het HTZ. Tevens informeert het HTZ de Gebruikers over de wijze waarop deze verzamelde gegevens gebruikt worden en geeft de Gebruikers de mogelijkheid om de wijze van het gebruik van hun gegevens te kiezen.

Alle gegevens over Gebruikers worden strikt bewaard en zijn slechts beschikbaar voor medewerkers van het HTZ die deze gegevens nodig hebben om hun werk uit te kunnen voeren. Alle medewerkers en zakenpartners van het HTZ zijn verantwoordelijk voor het respecteren van de principes van privacybescherming. De gegevens uit het registratie- en aanmeldingsproces, evenals andere gegevens over de Gebruiker, worden niet aan een derde partij beschikbaar gesteld en zullen ook niet beschikbaar zijn voor een derde partij, tenzij een dergelijke verplichting door de geldende regelgeving wordt gereguleerd.

Als uitvoerder van de autorisatie en creditcardbetalingen, behandelt WSPay de persoonsgegevens als verwerker en behandelt ze in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming van het Europees Parlement en de Raad nr. 2016/679 en de strikte regels van de PCI DSS L1-reglment inzake gegevensbescherming en gegevensoverdracht. WSPay gebruikt SSL-certificering met 256-bits codering en het cryptografische protocol TLS 1.2 als het hoogste beschermingsniveau bij gegevensbescherming en gegevensoverdracht. Persoonsgegevens die worden gebruikt ten behoeve van autorisatie en verwerking van betalingen, respectievelijk bij het nakomen van verplichtingen uit de Overeenkomst of op grond van de Overeenkomst, worden als vertrouwelijke gegevens beschouwd.

Voor het afrekenen van de toeristenbelasting (autorisatie en betalingsverwerking) zijn de persoonsgegevens van de betaler nodig. WSPay verwerkt of gebruikt geen persoonsgegevens voor andere doeleinden dan voor het uitvoeren van de autorisatie- en van de betalingsovereenkomst. WSPay garandeert naleving van alle voorwaarden die worden gesteld door de geldende regelgeving inzake persoonsgegevensbescherming voor de verwerkers hiervan, en in het bijzonder het nemen van alle nodige technische, organisatorische en beveiligingsmaatregelen, hetgeen vooral wordt bevestigd door het PCI DSS L1-certificaat.

Meer informatie https://croatia.hr/en-gb/privacy-policy

In overeenstemming met de wet verwerkt het HTZ bepaalde gegevens over Gebruikers die zijn verzameld tijdens het gebruik van deze Service. Het HTZ verwerkt op deze wijze verzamelde gegevens voornamelijk met het doel om de functionaliteit van deze Service en de inhoud ervan te verbeteren, zodat deze beter aan de Gebruikers wordt aangepast. Het HTZ kan deze gegevens ook voor andere activiteiten verwerken, waaronder de promotie van het Kroatisch toerisme en andere taken van het HTZ, hetgeen in het bijzonder omvat, maar is niet beperkt tot:

het maken van analyses van gebruikersgewoonten en gebruikersvoorkeuren ten behoeve van marktonderzoek en website optimalisatie (inclusief analyses verkregen via tools van derden, bijv. Google Analytics, etc.);

aanpassing van de Service aan nieuwe of andere technische oplossingen of behoeften van de Gebruikers;

het optimaliseren van de Service door meer intuïtief en eenvoudiger gebruik hiervan en van de toegang tot de aangeboden inhoud.

Voor het verzamelen van bepaalde gegevens over de activiteiten of verzoeken van de Gebruiker, kan het HTZ speciale kleine bestanden gebruiken, zgn. “cookies” die op de computer van de Gebruiker worden opgeslagen en dienen om een specifiek doel te bereiken. In overeenstemming met het bovenstaande publiceert het HTZ ook het passende Cookiebeleid, dat op de Service wordt gepubliceerd en waarmee de Gebruiker op gepaste wijze kennis maakt wanneer hij er voor het eerst toegang toe krijgt. Het Cookiebeleid beschrijft welke soorten “cookies” en met welke doeleinden deze door het HTZ worden gebruikt, en instrueert de Gebruiker om het gebruik van cookies te kunnen weigeren of ermee akkoord te gaan, waarmee hij de manier en het doel van hun gebruik accepteert. In dat geval kan het HTZ niet aansprakelijk worden gehouden voor enige schade veroorzaakt door het opslaan en gebruiken van cookies op de wijze en voor het doel met welke de Gebruiker heeft ingestemd door met het Cookiebeleid akkoord te gaan.

Het cookiebeleid wordt los van deze Algemene voorwaarden gepubliceerd, maar maakt er integraal deel van uit.

Meer informatie over cookies kunt u hier vinden:

Cookies – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies

Bij toegang tot de Service kan het HTZ het IP-adres van de Gebruiker tijdelijk opslaan. IP-adressen mogen uitsluitend worden opgeslagen en gebruikt voor het volgen van de activiteiten van de Gebruiker op de Service (activiteitenlogboek) met als doel overtredingen van wettelijke voorschriften of deze Algemene Voorwaarden op te sporen en illegale of andere onaanvaardbare handelingen te identificeren. Gegevens over IP-adressen en monitoring van de activiteiten van de Gebruiker kunnen te allen tijde aan de bevoegde overheidsinstanties worden verstrekt om eventuele wettelijke aansprakelijkheid van de Gebruiker te bepalen. De opslag van het IP-adres en de gegevens over de activiteiten van de Gebruiker gebeurt tijdelijk.

Het HTZ verplicht zich, in overeenstemming met de geldende regelgeving en deze Algemene voorwaarden, de privacy van de Gebruiker van deze Service te beschermen, behalve in geval van schending van deze Algemene voorwaarden of het handelen op een manier die in strijd is met de geldende voorschriften.

UITSCHAKELEN (OPTING OUT)

Gebruikersverzoeken worden door de standaard instellingen van de Service bijgehouden door Google Analytics om anonieme statistieken te genereren die worden gebruikt om de gebruikerservaring te verbeteren.

‘VOLG MIJ NIET’ (‘DO NOT TRACK’) VOORKEUREN

‘Volg mij niet’ is een optie waarmee bezoekers de functie kunnen uitschakelen zodat de websites ze niet voor elk doel kunnen volgen, inclusief het gebruik van analyseservices, advertentienetwerken en sociale netwerken. ‘Volg mij niet’ opties zijn in een aantal browsers beschikbaar, waaronder: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari en Opera

  • wanneer u de optie ‘Volg mij niet’ in uw browser aanzet, respecteert Google Analytics uw keuze;
  • wanneer u de optie ‘Volg mij niet’ heeft aangezet, wordt u niet gevolgd. Deze optie functioneert naast het uitsluiten van het verzamelen en analyseren van gegevens voor de productie van statistieken van onze website;
  • wanneer u de ‘Volg mij niet’ optie niet heeft aangezet, maar ervoor kiest om u af te melden, wordt de piwik_ignore cookie in uw browser opgeslagen. Geen enkele bezoeker met de piwik_ignore cookie wordt door Google Analytics gevolgd;
  • wanneer u alle cookies in uw browser heeft uitgezet, zullen we nog steeds wat algemene informatie over uw zoekopdracht verzamelen (bijv. het aantal bezoekers van onze site), maar deze zullen minder nauwkeurig zijn en uw bezoeken worden niet bijgehouden (piwik cookies worden niet gebruikt).

INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN EN CONTENT-EIGENDOM

De inhoud die op de Service wordt gepubliceerd, wordt beschermd door de voorschriften van intellectuele-eigendomsrechten, dus elk ongeoorloofd gebruik kan de basis zijn voor het starten van een procedure voor de bescherming van eigendomsrechten tegen de Gebruiker door het HTZ of een derde partij die een geautoriseerde auteursrechthouder is.

Het is niet toegestaan om welke inhoud dan ook, in zijn geheel of gedeeltelijk, te wijzigen, publiceren, verzenden, reproduceren, deelnemen aan de overdracht of verkoop, afgeleide producten te maken of op enigerlei wijze te exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van het HTZ of de houder van het betreffende recht. De Gebruiker is niet geautoriseerd om auteursrechtelijk beschermd materiaal op enigerlei wijze te downloaden, dupliceren, wijzigen, bewerken, distribueren, weergeven, verwijderen, verzenden, verkopen, doorverkopen, aanpassen of wijzigen, behalve voor zijn eigen persoonlijk gebruik.

Voor alle duidelijkheid: het HTZ behoudt zich uitdrukkelijk de rechten voor en draagt geen rechten over aan de Gebruiker met betrekking tot de inhoud van de Service, en verbiedt het gebruik van de inhoud van de Service, behalve zoals bepaald in deze Algemene voorwaarden.

AANSPRAKELIJKHEID VAN DE GEBRUIKER

De Servicegebruiker die gegevens invoert via het daarvoor bestemde webformulier draagt alle materiële en strafrechtelijke aansprakelijkheid voor de gevolgen van een verstrekking van valse gegevens en de kwaliteit van de gegevens bij de aanmelding (hetzelfde is voor de Gebruiker gespecificeerd in deze Algemene Voorwaarden) en is hij/zij aan de persoon, op wiens naam c.q. rekening hij/zij zich valselijk voordoet, verplicht om eventuele schade (materieel of immaterieel) te vergoeden, volgens de reglementen van de geldende wet.

SCHEIDBAARHEID CLAUSULE

Indien enige bepaling van deze Algemene voorwaarden naderhand ongeldig blijkt te zijn, heeft dit geen invloed op de overige bepalingen van deze Algemene voorwaarden die daarmee van kracht blijven.

GESCHILLENBESLECHTING EN TOEPASSELIJK RECHT

Alle eventuele geschillen met betrekking tot deze Algemene voorwaarden, inclusief geschillen met betrekking tot de oorsprong, inhoud of beëindiging ervan, zullen in der minne worden opgelost, en in het geval dat ze daar niet in slagen, zijn ze overeengekomen dat de materieel bevoegde rechtbank de rechtbank in Zagreb.

Deze Algemene voorwaarden zijn opgesteld in overeenstemming met het Kroatische recht, en hierop, evenals op de geschillen die daaruit kunnen voortvloeien, zonder toepassing van de bepalingen van het Kroatische recht inzake de verwijzing naar derde recht (renvoi) voor zover dit door het internationaal recht toegestaan is.

WIJZIGINGEN VAN DE ALGEMENE VOORWAARDEN

Het HTZ behoudt zich het recht voor om deze Algemene voorwaarden op elk moment te wijzigen en is en zal niet aansprakelijk zijn voor de mogelijke gevolgen die uit dergelijke wijzigingen kunnen voortvloeien. Deze wijzigingen treden in werking op de dag van de publicatie op deze Service.