O NÁS

CHORVÁTSKE TURISTICKÉ ZDRUŽENIE je národnou turistickou organizáciou založenou pre účely vytvárania a propagovania identity a imidžu chorvátskeho cestovného ruchu, plánovania a realizácie spoločnej stratégie a koncepcie jeho propagácie, navrhovania a uskutočňovania reklamných aktivít v Chorvátsku i v zahraničí, ktoré majú spoločný strategický význam pre všetky subjekty chorvátskeho cestovného ruchu, a v neposlednom rade pozdvihovania úrovne kvality celkovej turistickej ponuky v Chorvátskej republike.

Medzi najvýznamnejšie úlohy CHTZ patrí:

 • zastrešovanie celkovej turistickej ponuky v Chorvátskej republike
 • usporiadanie a operatívne monitorovanie trhu pre potreby propagácie chorvátskeho cestovného ruchu
 • tvorba programov a plánov propagovania chorvátskeho turistického portfólia
 • usporiadanie, realizácia a dohľad nad všetkou činnosťou spojenou s propagovaním turistického portfólia Chorvátskej republiky
 • analyzovanie a hodnotenie účelnosti a efektivity vyvíjanej propagačnej činnosti
 • vyvíjanie chorvátskeho turistického informačného systému
 • vykonávanie všeobecnej a informačnej činnosti v oblasti turizmu
 • podpora a koordinácia všetkých Turistických združení, ako aj všetkých hospodárskych a ďalších subjektov podieľajúcich sa priamo či nepriamo na podpore a propagácii chorvátskeho cestovného ruchu
 • zriaďovanie turistických zastupiteľstiev a pobočiek v zahraničí, organizovanie ich činností a vykonávanie dohľadu nad ich činnosťou
 • spolupráca s národnými turistickými organizáciami iných krajín a špecializovanými medzinárodnými regionálnymi turistickými organizáciami
 • na základe správ turistických združení v chorvátskych župách sleduje, analyzuje a hodnotí plnenie úloh a zadaní definovaných v plánoch a programoch pre organizačnú štruktúru turistických združení
 • uskutočňovanie aktivít a iniciatív slúžiacich na rozvoj a propagáciu cestovného ruchu v turisticky nerozvinutých častiach Chorvátskej republiky

Orgánmi CHORVÁTSKEHO TURISTICKÉHO ZDRUŽENIA sú Snem, Rada pre cestovný ruch, Dozorný výbor a Predseda. Funkciu predsedu CHTZ vykonáva minister cestovného ruchu. CHTZ pôsobí na základe ročného Programu činnosti a Finančného plánu, ktoré schvaľuje Snem, pričom svoje príjmy získava z nasledujúcich zdrojov: pobytové taxy, členské, štátny rozpočet a iných zdrojov. Odborným orgánom CHTZ je Hlavný úrad so sídlom v Záhrebe, na adrese Iblerov trg 10/IV, vykonávajúci odbornú a administratívnu činnosť v zmysle programových úloh Chorvátskeho turistického združenia.

Info 

Chorvátske turistické združenie
Iblerov trg 10/IV, Záhreb
OIB: 72501368180
MB: 03943658
IBAN: HR2910010051700048002