Prohlášení o přijetí všeobecných podmínek použití

Svým jménem, jakož i jménem osoby/osob, které přihlašuji, přijímám všechna prohlášení, které jsou potřebná pro platnost tohoto přihlášení, jakož i to, že jsem oprávněn toto přihlášení provést.

Zároveň svým jménem, jakož i jménem osoby/osob, které přihlašuji, prohlašuji, že jsem si vědom/vědoma obsahu všeobecných podmínek a způsobu provedení přihlášení a platby taxy a zcela je akceptuji.

ÚVOD

Všeobecné podmínky použití (dále v textu: „Všeobecné podmínky“) webové služby pro online placení turistické daně pro jachtaře (dále v textu jen „služba“) jsou sestaveny v souladu s platnými předpisy Chorvatské republiky.

Výběr turistické daně pro jachtaře vychází ze Zákona o turistických daních (NN 52/19, 32/20, 42/20) a Vyhlášky o výši, způsobu platby a distribuci turistické daně pro charterová plavidla, výletní lodě pro vícedenní plavby a osoby pobývající na palubě (námořníci) a způsob platby turistické daně za výletní lodě v mezinárodní námořní a vnitrozemské vodní dopravě (NN 73/2020).

Tyto Všeobecné podmínky se vztahují na použití Služby na webové adrese www.nautika.evisitor.hr  včetně všech podstránek a na placení poplatků na nich dostupných. Návštěvník této služby, tj. Vykonavatel registrace a platby (dále v textu jen „uživatel“), je povinen si před použitím přečíst tyto všeobecné podmínky. Podmínkou pro provedení platby je souhlas uživatele se zde uvedenými všeobecnými podmínkami.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY VYUŽÍVÁNÍ SERVISU

Službu dostupnou na webové adrese www.nautika.evisitor.hr  zřídilo Chorvatské turistické sdružení, jehož sídlo se nachází na adrese Iblerov trg 10 / IV, Záhřeb, Chorvatsko, OIB 72501368180 (dále v textu jen „HTZ“) a které lze kontaktovat ohledně otázek týkajících se této služby na e-mailové adrese nautika@htz.hr.

HTZ poskytuje Službu na webových stránkách www.nautika.evisitor.hr, která spočívá v poskytování služby turistické registrace a zaplacení příslušného poplatku a správy obsahu související s takovou registrací.

Všichni jachtaři jsou povinni uhradit turistickou daň před vyplutím plavidla.

Tyto všeobecné podmínky přijímá Uživatel elektronicky při výběru příslušného poplatku ve službě a po přijetí nezbytných prohlášení. HTZ rovněž doporučuje Uživateli, aby si přečetl Pravidla ochrany osobních údajů a soukromí a také Pravidla týkající se cookies, protože tyto dokumenty se také vztahují na použití Služby.

Uživatel souhlasí s použitím Služby výlučně v souladu s pozitivními předpisy pro kontrolu zveřejněného obsahu, úhradu poplatků, podání právně platné žádosti a komunikaci s HTZ.

Služby, které HTZ poskytuje prostřednictvím Služby, nezahrnují náklady vzniklé Uživateli při použití počítačového vybavení a jiného elektronického zařízení (elektronických zařízení) a služeb pro přístup ke Službě. HTZ neodpovídá za náklady na telefon, datový provoz ani žádné další náklady, které mohou nastat při placení nebo prohlížení obsahu Služby a použití služeb dostupných ve Službě.

ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

Platnou verzí Všeobecných podmínek je vždy verze, která je zveřejněná na této stránce. V případě sporů bude platit verze platná v době registrace / platby, se kterou jste jako uživatel v době registrace vyjádřili souhlas.

HTZ informuje, že existuje možnost změnit Všeobecné podmínky tak, aby byly v souladu se změnami zákonů a / nebo obchodních procesů.

HTZ si vyhrazuje právo změny nebo ukončení (dočasně nebo trvale) a také změnu obsahu Služby, bez předchozího souhlasu nebo upozornění, za použití dobrých obchodních praktik.

POVINNOST PŘIHLÁŠENÍ A VYTVOŘENÍ POVINNOSTI PLATBY

Při prohlížení obsahu Služby si Uživatel může zvolit způsob registrace s příslušnou částkou poplatku a přidat jej do košíku. Tato akce není nijak závazná. Poté, co si uživatel vybere příslušný poplatek a je si jistý, že ji chce zaplatit, zahájí proces podání žádosti, během kterého zadá všechny informace potřebné k jejímu provedení, potvrdí svůj souhlas se Všeobecnými podmínkami a v závislosti na zvoleném způsobu platí turistický poplatek. Činnosti provedené a potvrzené Uživatelem během procesu podání žádosti jsou považovány za závazné přihlášení a jako takové jsou právně závazné.

Odesláním žádosti na Službě Uživatel potvrzuje svou vůli zaplatit turistický poplatek v souladu s informacemi uvedenými v přihlášce. Teprve po obdržení potvrzení o platbě e-mailem se má za to, že je povinnost registrace a platby turistického poplatku splněna.

HNB si vyhrazuje právo odmítnout přijatou žádost, pokud ji nebude schopna z důvodu mimořádných okolností vyřídit. HNB není povinna provést transakci na základě přijaté žádosti v případě, že nemůže plně splnit povinnosti vyplývající z žádosti.

VÝŠE OBNOSU A ZPŮSOBY PLATBY

Všechny částky poplatků ve Službě jsou vyjádřeny v Euro (EUR). Výše poplatků je pro všechny typy plateb stejná a je viditelná na stránce výběru turistického poplatku a v košíku při platbě turistického poplatku. Výši poplatků upravují zvláštní předpisy, a to následovně:

1. Zákonem o turistickém poplatku (NN 52/19, 32/20, 42/20)

2. Vyhláškou o výši, způsobu platby a distribuci turistického poplatku pro charterová plavidla, lodě pro vícedenní plavby a osoby pobývající na palubě (námořníci) a způsobu platby turistického poplatku za výletní lodě na mezinárodních námořních a vnitrozemských vodních cestách (NN 73/2020).

Ve výjimečných případech administrativní chyby při uvádění výše poplatků na webových stránkách Služby není HTZ povinno provést registraci a přijímat platby za nepříznivých podmínek. Dojde-li k takovému případu, HTZ umožní platbu ve správné výši turistického poplatku, aniž by byla povinnost tuto možnost akceptovat. V případě, že Uživatel toto nepřijme, bude mu zaplacená částka vrácena, pokud byla platba Uživatelem provedena již dříve.

Všechny platby budou prováděny v chorvatské měně. Uhrazená částka na účtu uživatele kreditní karty je převedena na místní měnu podle směnného kurzu asociací kreditních karet, tj. dle podmínek bank.

Uživatel může provést platbu kreditní nebo debetní kartou (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners atd.) v okamžiku potvrzení přihlášení ve Službě, a to platbou na transakční účet HTZ pomocí internetového bankovnictví.

Smluvním partnerem, který se stará o technickou správnost a bezpečnost aplikace pro platbu kartou, je WEB STUDIO d.o.o. který uplatňuje nejmodernější standardy v ochraně dat – protokol SSL (Secure Socket Layer) se 128bitovým šifrováním dat a algoritmem MD5. Protokol ISO 8583 zajišťuje, že výměna dat mezi systémem a autorizačními centry společností, které vydávají platební karty probíhá v soukromé síti, která je chráněna před neoprávněným přístupem dvojitou vrstvou – „bránou firewall“.

HTZ je povinna poskytovat pravdivé informace o turistickém poplatku a poskytovat úplné informace o placení turistického poplatku.

DOSTUPNOST SERVISU

HTZ nemůže zaručit dostupnost Služby po celou dobu a prostřednictvím všech typů zařízení a prohlížečů, jakož i každého komunikačního připojení. Služba může být dočasně nebo déle, zcela nebo zčásti nedostupná z důvodu technické a jiné povahy (údržba, chyby, nedostupnost komunikačních spojení, vyšší moc, rozhodnutí orgánů veřejné moci atd.) HTZ nemůže nést odpovědnost za jakékoli způsobené škody nedostupností Služby. HTZ může kdykoli provádět úpravy Služby jakýmkoli způsobem a v jakékoli formě, což zahrnuje změnu vizuální identity, designu a architektury, systému správy obsahu a dalších aplikačních řešení souvisejících s fungováním Služby.

PRÁVO ZMĚNY OBSAHU

HTZ si vyhrazuje právo změnit, zrušit (dočasně a trvale) jakýkoli obsah nebo službu ve Službě, bez předchozího upozornění a kdykoli, a nemůže být považována za odpovědnou za jakékoli škody způsobené takovým jednáním.

ZPŮSOB A ÚČEL POUŽITÍ OBSAHU

HTZ uděluje Uživateli omezené, nepřenosné a nevýhradní oprávnění k prohlížení, tisku, kopírování nebo jinému použití obsahu této Služby, výhradně pro jeho osobní a nekomerční použití nebo za účelem propagace Chorvatska jako turistické destinace, za předpokladu, že takto převzatý obsah nijak nezmění ani nepoškodí a že u takto převzatého obsahu uvede HTZ jako zdroj a jméno autora uvedeného obsahu.

ZPŮSOB PŘÍSTUPU SERVISU A K ZVEŘEJNÉMU OBSAHU

Přístup ke Službě je umožněn neomezenému počtu osob s odpovídajícím počítačovým vybavením a připojením k internetu. HTZ si vyhrazuje právo v určitých případech (údržba, chyby, nedostupnost komunikačních spojení, vyšší moc, rozhodnutí orgánů veřejné moci atd.) dočasně nebo na delší dobu, zcela nebo částečně, omezit způsob a možnost přístupu ke Službě a to částečně nebo úplně, a to jak všem uživatelům, tak jednotlivému uživateli nebo skupině uživatelů. V žádném z výše uvedených případů nemůže být HTZ považováno za odpovědné za jakoukoli škodu způsobenou omezením přístupu ke Službě a zveřejněnému obsahu.

Při přístupu ke Službě a jejím obsahu je Uživatel povinen používat standardní technické vybavení a obvyklé standardy a způsoby přístupu ke Službě. Obsah zveřejněný ve Službě lze prohledávat pouze za použití povolených metod informační technologie, a to způsobem a v rozsahu a míře, který je obvyklý pro fyzickou osobu uživatele. Jakýkoli jiný způsob vyhledávání a / nebo použití obsahu, který obchází chráněné systémy a aplikace informačních technologií nebo ve kterém jsou určité aplikace nebo nástroje používány k současnému stahování množství dat, která nejsou pro fyzickou osobu obvyklá, porušuje chráněné právo HTZ, za které Uživatel nese příslušnou materiální, trestní nebo přestupkovou odpovědnost.

OCHRANA SOUKROMÍ A SHROMAŽĎOVÁNÍ ÚDAJŮ O UŽIVATELÍCH

HTZ se zavazuje chránit soukromí osobních údajů všech uživatelů služeb a bude s nimi nakládat v souladu s obecným nařízením o ochraně údajů Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a Zákonem o provádění Všeobecných nařízení o ochraně údajů (NN 42/2018), respektive dalšími pozitivní předpisy, a to způsobem, že shromažďuje pouze zákonem předepsané, základní údaje o Uživatelích a osobách, v souvislosti s nimiž se platí turistický poplatek, údaje, které jsou nezbytné pro splnění povinnosti HTZ; informuje uživatele o způsobu využívání získaných údajů, pravidelně dává uživatelům možnost zvolit si možnost využití jejich údajů.

Veškerá data o Uživatelích jsou přísně uchovávána a jsou k dispozici pouze zaměstnancům HTZ, kteří tato data potřebují k výkonu své práce. Všichni zaměstnanci a obchodní partneři HTZ jsou zodpovědní za dodržování zásad ochrany soukromí. Údaje z procesu registrace a podávání žádostí, jakož i další údaje o Uživateli nebudou zpřístupněny třetí straně ani nebudou poskytnuty třetí straně, pokud taková povinnost není upravena příslušnými předpisy.

WSPay jako vykonavatel autorizace a plateb kreditními kartami zachází s osobními údaji jako zpracovatel a s osobními údaji zachází v souladu s Všeobecným nařízením o ochraně osobních údajů Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 a dle přísných pravidel PCI DSS Nařízení L1 o ochraně zápisu a přenosu dat. WSPay používá certifikaci SSL pro 256bitové šifrování a kryptografický protokol TLS 1.2 jako nejvyšší úroveň ochrany při zápisu a přenosu dat. Osobní údaje použité za účelem autorizace a platby, respektive při plnění povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo na základě Smlouvy, jsou považovány za důvěrné údaje.

K úhradě turistického poplatku (autorizace a platba) jsou vyžadovány osobní údaje plátce. WSPay nezpracovává ani nepoužívá osobní údaje s výjimkou za účelem provedení autorizační a sběrné smlouvy. WSPay zaručuje zpracovatelům osobních údajů splnění všech podmínek stanovených platnými předpisy o ochraně osobních údajů, zejména přijetí všech nezbytných technických, organizačních a bezpečnostních opatření, což potvrzuje zejména certifikát PCI DSS L1.

Více informací https://croatia.hr/cs-cz/ochrana-soukromi

V souladu se zákonem HTZ zpracovává určité údaje o Uživatelích získané během použití této Služby. HTZ zpracovává takto shromážděná data primárně za účelem zlepšení funkčnosti této Služby a jejich obsahu za účelem jejich dalšího směrování a přizpůsobení uživatelům a může je také zpracovávat i pro další činnosti, které zahrnují propagaci chorvatského cestovního ruchu nebo provádění úkolů HTZ, což zvláště zahrnuje, ale neomezuje se na:

provádění analýz návyků a preferencí Uživatele pro účely průzkumu trhu a optimalizace webových stránek (včetně analýz získaných prostřednictvím nástrojů třetích stran, např. Google Analytics atd.);

přizpůsobení Služby novým nebo odlišným technickým řešením nebo potřebám Uživatele;

optimalizace intuitivnosti a snazšího použití a přístupu k obsahu.

Pro účely shromažďování určitých údajů o činnostech nebo požadavcích uživatele může HTZ využívat speciální malé soubory, „cookies“, které se zaznamenávají do počítače uživatele a slouží k dosažení konkrétního účelu. V souladu s výše uvedeným zveřejňuje HTZ také příslušné zásady použití souborů cookie (cookie policy), které jsou zveřejňovány ve Službě a se kterými se Uživatel při prvním přístupu odpovídajícím způsobem seznámí. Zásady týkající se souborů cookie popisují, jaké typy souborů „cookie“ a za jakými účely je HTZ využívá, a dává uživateli možnost, aby odmítl použití cookies nebo jej akceptoval, čímž souhlasí se způsobem a účelem jejich použití, a v tomto případě HTZ nemůže být považována za odpovědnou za jakoukoli škodu způsobenou ukládání a použití souborů cookie způsobem a účelem, ke kterému Uživatel souhlasil přijetím zásad použití souborů cookie.

Politika využití cookies (cookie policy) se zveřejňuje samostatně od těchto Všeobecných podmínek, ale je jejich nedílnou součástí.

Více o cookies můžete najít zde:

Cookies – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies

Při přístupu ke Službě může HTZ dočasně uložit IP adresu Uživatele. IP adresy mohou být ukládány a používány výlučně za účelem sledování aktivit uživatele ve službě (activity log) za účelem zjištění porušení právních předpisů nebo těchto Všeobecných podmínek, identifikace nezákonných nebo jiných nepřijatelných akcí. Údaje o IP adresách a sledování činnosti uživatele mohou být kdykoli poskytnuty příslušným orgánům veřejné moci za účelem stanovení jakékoli právní odpovědnosti uživatele na základě zákona. Ukládání IP adresy a údajů o aktivitách uživatele se provádí dočasně

HTZ se zavazuje v souladu s příslušnými předpisy a těmito Všeobecnými podmínkami chránit soukromí uživatele této Služby, s výjimkou případů, kdy dojde k porušení těchto Všeobecných podmínek nebo chování uživatele způsobem, který je v rozporu s pozitivními předpisy.

VYPNUTÍ (OPTING OUT)

Dle zadaného nastavení vyhledávání webové stránky návštěvníka sleduje Google Analytics, aby se zpracovaly anonymní statistické údaje, které se využívají pro rozvoj uživatelské zkušenosti.

NESLEDUJ MĚ PREFERENCE

Nesleduj mě je funkce, která návštěvníkům umožňuje vypnutí možnosti, aby je webové stránky sledovaly za jakýmkoliv účelem, včetně použití servisu pro analytiku, inzertních stránek a sociálních platforem. Možnost Nesleduj mě je dostupná v řadě prohlížečů včetně: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari i Opera

  • pokud Uživatel ve svém webovém prohlížeči umožní volbu Nesleduj mě, Google Analytics bude respektovat tuto volbu;
  • pokud Uživatel umožnil volbu Nesleduj mě, nebude jej sledovat. To představuje dodatek k vypnutí získávání a analýza údajů pro vypracování statistických údajů pro webovou stránku HTZ
  • pokud Uživatel neumožnil variantu Nesleduj mě, ale rozhodne-li se vypnout, cookie piwik_ignore bude uložen v prohlížeči Uživatele. Ani jednoho Uživatele s cookie piwik_ignore nebude Google Analytics sledovat;
  • pokud Uživatel na svém prohlížeči znemožnil všechny cookies, HTZ bude i dále shromažďovat některé obecné údaje o vyhledávání (např. počet návštěvníků na stránce), ale tyto údaje budou méně přesné a návštěvy Uživatele nebudou sledovány (nepoužívají se Piwik cookies).

PRÁVA DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ A VLASTNICTVÍ OBSAHU

Obsah zveřejněný ve Službě je chráněn předpisy o právech duševního vlastnictví, takže jakékoli neoprávněné použití může být základem pro zahájení řízení o ochraně práv proti Uživateli ze strany HTZ nebo třetí strany, která je autorizovaným držitelem autorských práv.

Bez výslovného písemného souhlasu HTZ nebo držitele příslušného práva není povoleno upravovat, publikovat, přenášet, reprodukovat, podílet se na převodu nebo prodeji, vytvářet deriváty nebo jakýmkoli způsobem využívat jakýkoli obsah, a to celku nebo jeho částí. Uživatel není oprávněn stahovat, duplikovat, upravovat, upravovat, distribuovat, zobrazovat, mazat, odesílat, prodávat, prodávat, dále upravovat nebo upravovat materiály chráněné autorskými právy jakýmkoli způsobem, s výjimkou účelu svého osobního použití.

Aby se předešlo jakýmkoli pochybnostem, HTZ si výslovně vyhrazuje a nepřenáší na uživatele žádná práva týkající se obsahu Služby a zakazuje použití obsahu Služby, s výjimkou případů uvedených v těchto Všeobecných podmínkách.

ZODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatel služby, který zadává údaje prostřednictvím příslušného webového formuláře, nese veškerou materiální a trestní odpovědnost za následky zkreslení a kvality údajů při registraci (jak je stanoveno v těchto Všeobecných podmínkách pro uživatele), je povinen osobě, jejímž jménem se představil, nahradit jakoukoli škodu (materiální nebo nemateriální) podle předpisů závazného zákona.

SALVATORNÍ KLAUZULE

Pokud bude následně shledáno kterékoli z ustanovení těchto všeobecných podmínek jako neplatné, nebude mít tato skutečnost žádný vliv na ostatní ustanovení těchto všeobecných podmínek, která zůstávají v platnosti.

ŘEŠENÍ SPORŮ A ROZHODNÉ PRÁVO

Všechny eventuální spory týkající se těchto všeobecných podmínek, včetně sporů týkajících se vydání, obsahu nebo ukončení, budou vyřešeny smírně, a pokud tak neučiní, dohodnou se na příslušnosti příslušného soudu v Záhřebu.

Tyto všeobecné podmínky byly vypracovány v souladu s chorvatským právem a vztahuje se na ně chorvatské právo a i na spory z nich vyplývající, aniž by v rozsahu povoleném mezinárodním právem uplatňovalo ustanovení chorvatského práva týkající se odkazu na třetí právo (zpětné odkazy).

ZMĚNY VŠEOBECNÝCH PODMÍNEK

HTZ si vyhrazuje právo změny těchto Všeobecných podmínek v jakémkoliv okamžiku a není ani nebude zodpovědný za možné následky, které by nastaly z takových změn. Uvedené změny vstupují v platnost dnem zveřejnění na tomto Servisu.