Izjava o sprejemanju splošnih pogojev

V svojem osebnem imenu in imenu osebe/oseb, za katere izvajam prijavo, sprejemam vse izjave, ki so potrebne za veljavnost te prijave, in izjavljam, da sem pooblaščen/-a za izvedbo te prijave.

Hkrati v svojem osebnem imenu in imenu osebe/oseb, za katere izvajam prijavo, izjavljam, da poznam vsebino splošnih pogojev in način izvedbe prijave ter plačila takse ter da navedeno v celoti sprejemam.

UVOD

Splošni pogoji uporabe (v nadaljnjem besedilu: »splošni pogoji«) spletne storitve za spletno plačilo turistične takse za navtike (v nadaljnjem besedilu: »storitev«) so sestavljeni v skladu z veljavnimi predpisi Republike Hrvaške.

Plačilo turistične takse za navtike se izvaja na podlagi Zakona o turistični taksi (hrv. Zakon o turističkoj pristojbi; NN 52/19, 32/20, 42/20) ter Pravilnika o višini, načinu plačila in delitvi turistične takse za čarterska plovila, ladje za večdnevna krožna potovanja in osebe, ki bivajo na plovilu (navtiki), ter načinu plačila turistične takse za ladje na krožnem potovanju v mednarodnem pomorskem prometu in mednarodnem prometu po notranjih vodah (hrv. Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te načinu plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama; NN 73/2020).

Ti splošni pogoji veljajo za uporabo storitve na spletnem naslovu www.nautika.evisitor.hr, vključno z vsemi podstranmi, in plačilo tam dostopnih taks. Uporabnik te storitve oziroma izvajalec prijave in plačila (v nadaljnjem besedilu: »uporabnik«) mora prebrati te splošne pogoje pred uporabo. Strinjanje uporabnika s tukaj navedenimi splošnimi pogoji je predpogoj za izvedbo plačila.

SPLOŠNI POGOJI UPORABE STORITVE

Storitev, na voljo na spletnem naslovu www.nautika.evisitor.hr, je vzpostavila Hrvaška turistična skupnost, katere sedež se nahaja na naslovu Iblerov trg 10/IV, Zagreb, Hrvaška, OIB (osebna identifikacijska številka) 72501368180 (v nadaljnjem besedilu: »HTS«), in na katero se lahko obrnete v primeru vprašanj o tej storitvi prek e-poštnega naslova nautika@htz.hr.

HTS ponuja storitev na spletnem mestu na domeni www.nautika.evisitor.hr, ki vključuje nudenje storitve prijave za turiste, plačilo ustrezne takse ter upravljanje vsebin, povezanih s takšno prijavo.

Vsi navtiki morajo plačati turistično takso pred izplutjem plovila.

Te splošne pogoje uporabnik sprejme po elektronski poti pri izbiri ustrezne takse v okviru storitve in po sprejetju potrebnih izjav. HTS uporabniku prav tako svetuje, da prebere tudi pravilnik o varstvu podatkov in zasebnosti ter pravilnik o piškotkih, saj se oba dokumenta nanašata tudi na uporabo storitve.

Uporabnik se strinja, da bo storitev uporabljal izključno v skladu s pozitivnimi predpisi za ogled objavljenih vsebin, plačilo takse, oddajo pravno veljavne prijave in komunikacijo s HTS-jem.

Storitve, ki jih HTS ponuja prek storitve, ne vključujejo stroškov, ki uporabniku nastanejo zaradi uporabe računalniške opreme in druge elektronske opreme (elektronskih naprav) ter storitev za dostop do storitve. HTS ni odgovoren za stroške telefona, podatkovnega prometa ali katere koli druge stroške, ki lahko nastanejo pri plačilu ali ogledovanju vsebine storitve in uporabe storitev, ki so na voljo v okviru njegove storitve.

SPREMINJANJE SPLOŠNIH POGOJEV

Veljavna različica splošnih pogojev je vedno tista različica, ki je objavljena na tem spletnem mestu. V primeru sporov se bo uporabila različica, ki je bila veljavna v trenutku izvedbe prijave/plačila in s katero ste se kot uporabnik strinjali v trenutku prijave.

HTS obvešča, da se lahko splošni pogoji spremenijo zaradi usklajevanja s spremembami zakonodaje in/ali poslovnih procesov.

HTS si pridržuje pravico do spreminjanja ali ukinitve (začasne ali trajne) ter spreminjanja vsebin v okviru storitve brez predhodne odobritve ali obvestila ob uporabi dobrih poslovnih navad.

OBVEZNOST PRIJAVE IN NASTANEK OBVEZNOSTI PLAČILA

Pri ogledovanju vsebin storitve lahko uporabnik prosto izbere način prijave z ustreznim zneskom takse in slednje doda v košarico. Slednje ni na noben način zavezujoče. Ko uporabnik izbere ustrezno takso in je prepričan, da jo želi plačati, začne postopek prijave, med katerim vnese vse podatke, potrebne za njeno izvedbo, potrdi svoje strinjanje s splošnimi pogoji in glede na izbran način izvede plačilo turistične takse. Dejanja, ki jih je uporabnik izvedel in potrdil med postopkom posredovanja prijave, veljajo za obveznost prijave in so kot takšna pravno zavezujoča.

S posredovanjem prijave v okviru storitve uporabnik potrjuje svojo željo po plačilu turistične takse skladno s podatki, ki jih je navedel v obrazcu za prijavo. Šele po prejemu potrdila o plačilu po e-pošti se šteje, da je obveznost prijave in plačila turistične takse izpolnjena.

HTS si pridržuje pravico do zavrnitve prejete prijave, če je zaradi izrednih okoliščin ne more izvesti. HTS ni dolžen izvesti transakcije na podlagi prejete prijave, če ne more v celoti izpolniti obveznosti, ki iz prijave izhajajo.

VIŠINA ZNESKA IN NAČINI PLAČILA

Vsi zneski taks v okviru storitve so izraženi v Euro (EUR). Višine taks so enake za vse vrste plačila in so vidne na strani za izbiro turistične takse in v košarici med plačilom turistične takse. Višino taks urejajo posebni predpisi, in sicer:

1. Zakon o turistični taksi (hrv. Zakon o turističkoj pristojbi; NN 52/19, 32/20, 42/20)

2. Pravilnik o višini, načinu plačila in delitvi turistične takse za čarterska plovila, ladje za večdnevna krožna potovanja in osebe, ki bivajo na plovilu (navtiki), ter načinu plačila turistične takse za ladje na krožnem potovanju v mednarodnem pomorskem prometu in mednarodnem prometu po notranjih vodah (hrv. Pravilnik o visini, načinu plaćanja i raspodjeli turističke pristojbe za čarterska plovila, brodove za višednevna kružna putovanja i osobe koje borave na plovilu (nautičari) te načinu plaćanja turističke pristojbe za brodove na kružnom putovanju u međunarodnom pomorskom prometu i međunarodnom prometu na unutarnjim vodama; NN 73/2020).

V izrednih primerih administrativne napake v navedbi višine taks na straneh storitve HTS ni dolžna izvesti prijave in sprejeti plačila po neugodnih pogojih. Če do tega pride, bo HTS omogočila plačilo po pravilni višini turistične takse brez obveznosti sprejetja takšne možnosti. Če uporabnik slednjega ne sprejme, bo plačan znesek vrnjen uporabniku, če je ta plačilo že izvedel.

Vsa plačila bodo izvedena v hrvaški valuti. Zaračunan znesek na računu kreditne kartice uporabnika se pretvori v lokalno valuto po tečaju združenja izdajateljev kreditnih kartic oziroma pogojih kartične hiše.

Uporabnik lahko plačilo izvede s kreditno ali debetno kartico (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners in drugimi) v trenutku zaključka prijave v okviru storitve z nakazilom na transakcijski račun HTS-ja prek spletne banke.

Pogodbeni partner, ki skrbi za tehnično ustreznost in varnost aplikacije za kartično plačevanje, je WEB STUDIO d.o.o., ki uporablja najsodobnejše standarde za zaščito podatkov – protokol Secure Socket Layer (SSL) s 128-bitnim šifriranjem podatkov in algoritem MD5. Protokol ISO 8583 zagotavlja, da se izmenjava podatkov med sistemom in avtorizacijskimi centri kartičnih hiš izvaja v zasebnem omrežju, ki je pred nepooblaščenim dostopom zaščiteno z dvojnim slojem požarnega zidu.

HTS je dolžna zagotoviti resnične informacije o turistični taksi in celovite informacije o plačilu turistične takse.

DOSTOPNOST STORITVE

HTS ne more zagotoviti dostopnosti storitve v vsakem trenutku in prek vseh vrst naprav in brskalnikov ter vsake komunikacijske povezave. Storitev je lahko začasno ali dlje, v celoti ali delno nedostopna zaradi razlogov tehnične in druge narave (vzdrževanje, napake, nedostopnost komunikacijskih povezav, višja sila, odločitve organov javne oblasti in podobno). HTS ne more veljati za odgovorno za katero koli škodo, nastalo zaradi nedostopnosti storitve. HTS lahko kadar koli spremeni storitev na kakršen koli način in v kateri koli obliki, kar vključuje spreminjanje vizualne identitete, zasnove in arhitekture, sistema upravljanja vsebin in drugih aplikativnih rešitev, povezanih z delovanjem storitve.

PRAVICA DO SPREMINJANJA VSEBINE

HTS si pridržuje pravico do spreminjanja, ukinitve (začasne ali trajne) katere koli vsebine ali storitve v okviru svoje storitve brez obveznosti predhodne najave in v katerem koli trenutku ter ne more veljati za odgovorno za kakršno koli škodo, nastalo zaradi takšnega dejanja.

NAČIN IN NAMEN UPORABE VSEBIN

HTS daje uporabniku omejeno, neprenosljivo in neizključno dovoljenje, da si ogleda, natisne, kopira ali drugače uporablja vsebino te storitve izključno za svojo osebno in nekomercialno uporabo za namen promocije Hrvaške kot turistične destinacije, če tako prenesene vsebine ne spreminja ali poslabša na kakršen koli način in če ob preneseni vsebini navede HTS kot vir ter ime avtorja navedene vsebine.

NAČIN DOSTOPA DO STORITVE IN OBJAVLJENE VSEBINE

Dostop do storitve je omogočen neomejenemu številu oseb z ustrezno računalniško opremo in internetno povezavo. HTS si pridržuje pravico, da v določenih primerih (vzdrževanje, napake, nedostopnost komunikacijskih povezav, višja sila, odločitve organov javne oblasti in podobno) začasno ali dlje, v celoti ali delno omeji način in možnost dostopa do storitve, delno ali v celoti, tako vsem uporabnikom kot posameznemu uporabniku ali skupini uporabnikov. V katerem koli od navedenih primerov HTS ne more veljati za odgovorno za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi omejitve dostopa do storitve in objavljene vsebine.

Med dostopanjem do storitve in vsebine mora uporabnik uporabljati standardno tehnično opremo in običajne standarde ter načine dostopa do storitve. Po vsebini, objavljeni v storitvi, je mogoče brskati samo z uporabo dovoljenih metod informacijske tehnologije, na način in v količini ter obsegu, ki so običajni za fizično osebo uporabnika. Vsak drug način brskanja in/ali uporabe vsebine, s katerim se zaobidejo zaščiteni sistemi in aplikacije informacijske tehnologije ali pri katerem se uporabljajo določene aplikacije ali orodja za simultan prenos količine podatkov, ki ni običajen za fizično osebo uporabnika, predstavlja kršitev zaščitene pravice HTS, za kar je uporabnik materialno, kazensko ali prekrškovno odgovoren.

VARSTVO ZASEBNOSTI IN ZBIRANJE PODATKOV O UPORABNIKIH

HTS se zavezuje varovati zasebnost osebnih podatkov vseh uporabnikov storitve in bo z njimi ravnal v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta številka 2016/679 (v nadaljnjem besedilu: Uredba) in Zakonom o izvajanju Splošne uredbe o varstvu podatkov (hrv. Zakon o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka; NN 42/2018) oziroma drugimi pozitivnimi predpisi, tako da bo zbiral samo zakonsko predpisane, osnovne podatke o uporabnikih in osebah, v zvezi s katerimi se plačuje turistična taksa, ki so nujni za izpolnitev obveznosti HTS-ja; uporabnike bo obvestil o načinu uporabe zbranih podatkov in jim redno omogočal izbiro o uporabi njihovih podatkov.

Vsi podatki o uporabnikih se strogo varujejo in so na voljo samo zaposlenim HTS-ja, ki te podatke potrebujejo za opravljanje svojega dela. Vsi zaposleni HTS-ja in poslovni partnerji so odgovorni za spoštovanje načel varstva zasebnosti. Podatki iz postopka registracije in prijave ter ostali podatki o uporabniku ne bodo dani na vpogled tretji strani in ji prav tako ne bodo dostopni, razen kadar takšno obveznost urejajo veljavni predpisi.

WSPay kot izvajalec avtorizacije in plačil s kreditnimi karticami uporablja osebne podatke v vlogi obdelovalca in z njimi ravna v skladu s Splošno uredbo o varstvu podatkov Evropskega parlamenta in Sveta številka 2016/679 in strogimi pravili pravilnika PSI DSS L1 o varstvu vpisa in prenosa podatkov. WSPay uporablja SSL-certifikat 256-bitnega šifriranja ter kriptografski protokol TLS 1.2 kot najvišji stopnji zaščite pri vpisu in prenosu podatkov. Osebni podatki, ki se uporabljajo za namen avtorizacije in plačila oziroma izpolnitve obveznosti iz pogodbe ali na podlagi pogodbe, veljajo za zaupne podatke.

Za plačilo turistične takse (avtorizacije in plačila) so potrebni osebni podatki plačnika. WSPay osebnih podatkov ne obdeluje in ne uporablja, razen za namen izpolnitve pogodbe, avtorizacije in plačila. WSPay zagotavlja izpolnjevanje vseh pogojev, ki jih določajo veljavni predpisi o varstvu osebnih podatkov za obdelovalce osebnih podatkov, posebej glede izvajanja vseh potrebnih tehničnih, organizacijskih in varnostnih ukrepov, kar še posebej potrjuje s certifikatom PCI DSS L1.

Več informacij https://croatia.hr/sl-si/politika-zasebnosti

HTS skladno z zakonom obdeluje določene podatke o uporabnikih, pridobljene med uporabo te storitve. Tako zbrane podatke HTS v prvi vrsti obdeluje zaradi izboljšanja delovanja te storitve in njene vsebine, da bi slednjo dodatno usmerila in prilagodila uporabnikom, lahko pa jih obdeluje tudi za druge aktivnosti, ki vključujejo promocijo hrvaškega turizma oziroma izpolnjevanje nalog HTS-ja, kar še posebej zajema, ni pa omejeno na:

izdelavo analiz navad in preferenc uporabnikov za potrebe raziskovanja trga in optimizacije spletnih strani (vključno z analizami, pridobljenimi prek orodij tretjih oseb, npr. storitve Google Analytics ipd.);

prilagoditev storitve novim ali drugačnim tehničnim rešitvam ali potrebam uporabnikov;

optimizacijo intuitivnosti ter lažje uporabe in dostopa do vsebin.

Za namen zbiranja določenih podatkov o aktivnostih ali zahtevah uporabnikov lahko HTS uporablja posebne majhne datoteke »piškotke«, ki se shranijo na računalnik uporabnika in se uporabljajo za izpolnitev določenega namena. V skladu z navedenim HTS sestavi tudi ustrezen pravilnik o uporabi piškotkov, ki je objavljen v storitvi in s katerim je uporabnik ustrezno seznanjen, ko prvič do njih dostopi. Pravilnik o uporabi piškotkov opisuje, katere vrste piškotkov in za katere namene jih HTS uporablja ter uporabnika seznanja z možnostjo zavrnitve uporabe piškotkov oziroma da te sprejema, takoj ko se strinja z načinom in namenom njihove uporabe. V tem primeru HTS ne more biti odgovoren za kakršno koli škodo, nastalo zaradi shranjevanja in uporabe piškotkov na način in za namen, s katerim se je uporabnik strinjal s sprejetjem pravilnika o uporabi piškotkov.

Pravilnik o uporabi piškotkov je objavljen ločeno od teh splošnih pogojev, vendar predstavlja njihovih sestavni del.

Več o piškotkih najdete tukaj:

Cookies – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies

Pri dostopanju do storitve lahko HTS začasno shrani IP-naslov uporabnika. IP-naslovi se lahko shranjujejo in uporabljajo izključno zaradi spremljanja aktivnosti uporabnika v okviru storitve (dnevnik dejavnosti) za namen odkrivanja kršitev zakonskih predpisov ali teh splošnih pogojev, odkrivanja nezakonitih ali drugih nesprejemljivih dejanj. Podatki o IP-naslovih in spremljanju aktivnosti uporabnikov se lahko kadar koli izročijo pristojnim organom javne oblasti zaradi odkrivanja kakršne koli zakonske odgovornosti uporabnika. Shranjevanje IP-naslovov in podatkov o aktivnostih uporabnikov se izvaja začasno.

HTS se zavezuje, da bo v skladu z veljavnimi predpisi in temi splošnimi pogoji varoval zasebnost uporabnikov te storitve, razen v primeru kršitve teh splošnih pogojev ali ravnanja uporabnika, ki bi bilo v nasprotju s pozitivnimi predpisi.

ZAVRNITEV

Glede na izbrane nastavitve brskanja po storitvi obiskovalca zaradi izdelave anonimnih statističnih analiz, ki se uporabljajo za izboljšanje uporabniške izkušnje, spremlja storitev Google Analytics.

IZBIRA MOŽNOSTI »NE SLEDI«

»Ne sledi« je funkcija, ki uporabnikom omogoča onemogočenje sledenja s strani storitve za vse namene, vključno z uporabo storitev analitike, oglaševalskih omrežij in družbenih platform. Možnost »Ne sledi« je na voljo v vrsti brskalnikov, vključno z brskalniki: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari in Opera.

  • Če uporabnik v svojem brskalniku omogoči možnost »Ne sledi«, bo storitev Google Analytics spoštovala to izbiro.
  • Če uporabnik omogoči možnost »Ne sledi«, se mu ne bo sledilo. To predstavlja dodatek k onemogočanju zbiranja in analiziranja podatkov za izdelavo statističnih analiz za spletno mesto HTS-ja.
  • Če uporabnik ni omogočil možnosti »Ne sledi« in jo želite izklopiti, bo piškotek piwik_ignore shranjen v njegovem brskalniku. Storitev Google Analytics ne bo spremljala nobenega obiskovalca s piškotkom piwik_ignore.
  • Če uporabnik v svojem brskalniku onemogoči vse piškotke, bo HTS še naprej zbirala določene splošne podatke o brskanju (npr. število uporabnikov storitve), vendar bodo ti manj natančni, obiskom uporabnika pa se ne bo sledilo (piškotki Piwik se ne uporabljajo).

PRAVICA INTELEKTUALNE LASTNINE IN LASTNIŠTVO NAD VSEBINO

Vsebina, objavljena v storitvi, je zaščitena s predpisi pravic intelektualne lastnine, zato lahko vsaka njena nepooblaščena uporaba predstavlja podlago za sprožitev postopka za zaščito pravic zoper uporabnika s strani HTS-ja ali tretje osebe, ki je pooblaščeni imetnik avtorskih pravic.

Spreminjanje, objavljanje, prenašanje, reproduciranje, sodelovanje pri prenosu ali prodaji, ustvarjanje izvedenih del ali kakršno koli izkoriščanje katere koli vsebine, v celoti ali delno, brez izrecnega pisnega dovoljenja HTS-ja ali imetnika ustrezne pravice ni dovoljeno. Uporabnik ne sme prenašati, razmnoževati, spreminjati, urejati, distribuirati, prikazovati, brisati, pošiljati, prodajati, preprodajati, prilagajati ali spreminjati gradiv, zaščitenih z avtorskimi pravicami, na kakršen koli način, razen za lastne osebne potrebe.

V izognitev vsakršnemu dvomu si HTS izrecno pridržuje pravico in na uporabnika ne prenaša nobene pravice glede vsebine storitve in prepoveduje uporabo vsebine storitve, razen kot določajo ti splošni pogoji.

ODGOVORNOST UPORABNIKA

Uporabnik storitve, ki vnaša podatke prek ustreznega spletnega obrazca, prevzema vso materialno in kazensko-pravno odgovornost za posledice lažnega predstavljanja in kakovost podatkov pri prijavi (enako kot ti splošni pogoji določajo za uporabnika) in je osebi, v katere imenu in za račun se lažno predstavlja, dolžen nadomestiti vsako škodo (materialno in nematerialno) glede na predpise obveznega prava.

SALVATORNA KLAVZULA

Če bi se za katero od določil teh splošnih pogojev naknadno ugotovilo, da je nično, to dejstvo ne bo vplivalo na ostala določila teh splošnih pogojev, ki ostanejo veljavna.

REŠEVANJE SPOROV IN MERODAJNO PRAVO

Vsi morebitni spori v zvezi s temi splošnimi pogoji, vključno s spori, povezanimi z vprašanjem njegovega nastanka, vsebine ali prenehanja, se bodo poskušali rešiti po mirni poti, če pa to ne bi bilo mogoče, bo za njihovo reševanje pristojno stvarno pristojno sodišče v Zagrebu.

Ti splošni pogoji so sestavljeni v skladu s hrvaškim pravom. Zanje in za spore, ki iz njih izhajajo, se uporablja hrvaško pravo brez uporabe določil hrvaškega prava o sklicevanju na tretje pravo (renvoi) v delu, v katerem to dovoljujejo mednarodni predpisi.

SPREMINJANJE SPLOŠNIH POGOJEV

HTS pridržuje pravico do spreminjanja teh splošnih pogojev v katerem koli trenutku in ni niti bo odgovorna za morebitne posledice, ki izhajajo iz takšnih sprememb. Navedene spremembe začnejo veljati z dnem objave v tej storitvi.