Oświadczenie o przyjęciu warunków ogólnych

W imieniu własnym, jak również w imieniu osoby/osób, w imieniu których się rejestruję, akceptuję wszelkie oświadczenia, które są niezbędne do ważności niniejszej rejestracji oraz oświadczam, że jestem upoważniony/upoważniona do rejestracji.

W imieniu własnym, jak również w imieniu osoby/osób, w imieniu których się rejestruję, oświadczam, że jestem świadom/a treści ogólnych warunków i sposobu przeprowadzania rejestracji oraz wnoszenia opłat i że w pełni je akceptuję.

WPROWADZENIE

Ogólne warunki użytkowania (dalej: „Warunki ogólne”) serwisu internetowego do opłacania online podatku turystycznego dla żeglarzy (dalej: „Serwis”) zostały opracowane zgodnie z obowiązującymi przepisami Republiki Chorwacji.

Pobór podatku turystycznego dla żeglarzy odbywa się na podstawie Ustawy o podatku turystycznym (NN 52/19, 32/20, 42/20) oraz Rozporządzenia w sprawie wysokości, sposobu płatności i podziału podatku turystycznego dla statków czarterowych, statków wycieczkowych obsługujących rejsy wielodniowe oraz osób przebywających na pokładzie (żeglarzy) oraz sposobu opłacania podatku turystycznego dla statków wycieczkowych w międzynarodowym transporcie morskim i wodnym śródlądowym (NN 73/2020).

Niniejsze Warunku ogólne mają zastosowanie przy korzystaniu z usługi na stronie www.nautika.evisitor.hr, włącznie ze wszystkimi podstronami oraz przy uiszczaniu opłat tam dostępnych. Odwiedzający ten Serwis, tj. wykonawca rejestracji i płatności (dalej: „Użytkownik”) jest zobowiązany do zapoznania się z tymi warunkami ogólnymi przed przystąpieniem do korzystania. Zgoda użytkownika na wymienione tutaj Warunku ogólne jest warunkiem wstępnym dokonania płatności.

OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU

Usługa dostępna pod adresem internetowymwww.nautika.evisitor.hr została ustanowiona przez Chorwacką Wspólnotę Turystyczną, z siedzibą pod adresem Iblerov trg 10/IV w Zagrzebiu, Chorwacja, numer identyfikacji osobistej (OIB): 72501368180 (zwaną dalej „HTZ”) i z którą można się skontaktować w przypadku pytań dotyczących tej usługi pod adresem e-mail nautika@htz.hr.

HTZ świadczy usługi na stronie internetowej www.nautika.evisitor.hr, która polega na świadczeniu usług rejestracji turystycznych oraz uiszczaniu odpowiedniego podatku i zarządzaniu treścią związaną z taką rejestracją.

Wszyscy żeglarze zobowiązani są do uiszczenia podatku turystycznego przed wypłynięciem łodzi.

Niniejsze Warunki ogólne są akceptowane przez Użytkownika drogą elektroniczną przy wyborze odpowiedniej opłaty za Usługę i po zaakceptowaniu wymaganych oświadczeń. Ponadto HTZ zaleca Użytkownikowi zapoznanie się z Zasadami ochrony danych i prywatności oraz Zasadami dotyczącymi ciasteczek (cookies), gdyż dokumenty te również dotyczą korzystania z Serwisu.

Użytkownik zgadza się korzystać z Usługi wyłącznie zgodnie z przepisami dotyczącymi przeglądania opublikowanych treści, uiszczania opłat, prawnie ważnej rejestracji i komunikacji z HTZ.

Usługi świadczone przez HTZ nie obejmują kosztów poniesionych przez Użytkownika przy korzystaniu ze sprzętu komputerowego i innego sprzętu elektronicznego (urządzeń elektronicznych) oraz usług dostępnych w Serwisie. HTZ nie ponosi odpowiedzialności za koszty połączeń telefonicznych, przesyłu danych ani jakiekolwiek inne koszty, które mogą wystąpić przy płaceniu lub przeglądaniu zawartości Serwisu i korzystaniu z usług dostępnych w Serwisie.

ZMIANY WARUNKÓW OGÓLNYCH

Za poprawną wersję Warunków ogólnych zawsze jest uważana wersja opublikowana na tej stronie. W przypadku sporów obowiązuje wersja mająca zastosowanie w momencie rejestracji/płatności, i na którą wyraziłeś zgodę jako Użytkownik w momencie rejestracji.

HTZ informuje, że istnieje możliwość zmiany Warunków ogólnych w celu dostosowania się do zmian w przepisach i/lub procesach biznesowych.

HTZ zastrzega sobie prawo do modyfikacji lub usuwania (tymczasowego lub stałego), jak również do zmiany zawartości Serwisu bez uprzedniego uzyskania zgody lub powiadomienia, z zastosowaniem dobrych praktyk biznesowych.

OBOWIĄZEK REJESTRACJI I POWSTANIE ZOBOWIĄZANIA PŁATNICZEGO

Podczas przeglądania zawartości usługi użytkownik ma swobodę wyboru metody rejestracji z odpowiednią kwotą podatku i dodania jej do koszyka. Działanie to nie jest w żaden sposób wiążące. Jeżeli Użytkownik wybrał odpowiedni podatek i jest pewien, że chce go zapłacić, przechodzi do procesu rejestracji, w którym wprowadza wszystkie informacje niezbędne do uiszczenia tej opłaty, potwierdza swoją zgodę na ogólne warunki oraz, w zależności od wybranego sposobu, dokonuje płatności podatku turystycznego. Czynności wykonywane przez użytkownika i potwierdzone podczas procesu rejestracji są uznawane za obowiązkową rejestrację i są prawnie wiążące.

Rejestrując się, Użytkownik potwierdza swoją wolę zapłaty podatku turystycznego zgodnie z informacjami podanymi w formularzu rejestracyjnym. Dopiero po otrzymaniu potwierdzenia płatności za pośrednictwem poczty e-mail uznaje się, że obowiązek rejestracji i uiszczenia opłaty turystycznej został spełniony.

HTZ zastrzega sobie prawo do odrzucenia otrzymanego wniosku rejestracji, jeżeli ze względu na wyjątkowe okoliczności nie jest możliwe jej dokonanie. HTZ nie jest zobowiązana do przeprowadzenia transakcji na podstawie otrzymanego wniosku rejestracyjnego, jeżeli nie jest w stanie w pełni spełnić zobowiązań wynikających z rejestracji.

KWOTA I METODY PŁATNOŚCI

Wszystkie kwoty podatku w Serwisie są wyrażone w Euro (EUR). Opłaty są takie same dla wszystkich metod płatności i są widoczne na stronie wyboru podatków turystycznych i w koszyku podczas opłacania podatku turystycznego. Wysokość podatku regulują odrębne przepisy:

1. Ustawa o opłatach turystycznych (NN 52/19, 32/20, 42/20)

2. Rozporządzenie w sprawie wysokości, metody uiszczania i podziału podatku turystycznego dla statków czarterowych, statków wycieczkowych obsługujących rejsy wielodniowe oraz osób przebywających na pokładzie (żeglarzy) oraz sposobu opłacania podatku turystycznego za statki wycieczkowe na międzynarodowych drogach morskich i śródlądowych (NN 73/2020).

W wyjątkowych przypadkach błędu administracyjnego przy podaniu wysokości opłat na stronie Serwisu, HTZ nie jest zobowiązany do rejestracji i przyjęcia płatności na niekorzystnych warunkach. W takim przypadku HTZ umożliwi zapłacenie podatku turystycznego w odpowiedniej wysokości, bez konieczności akceptowania takiej opcji. W przypadku, gdy Użytkownik nie zaakceptuje tej opcji, zapłacona kwota zostanie zwrócona Użytkownikowi, jeśli płatność została wcześniej dokonana przez Użytkownika.

Wszystkie płatności będą dokonywane w walucie chorwackiej. Kwota pobierana z konta karty kredytowej Użytkownika jest przeliczana na walutę lokalną zgodnie z kursem wymiany walut towarzystwa kart kredytowych, tj. banku obsługującego karty.

Użytkownik może dokonać płatności kartą kredytową lub debetową (Visa, MasterCard, Maestro, American Express, Diners itp.) w momencie rejestracji w Serwisie poprzez wpłatę na rachunek transakcyjny HTZ przy użyciu bankowości internetowej.

Partnerem umownym, który dba o poprawność techniczną i bezpieczeństwo aplikacji do płatności kartą jest WEB STUDIO d.o.o., stosujące najnowocześniejsze standardy ochrony danych – protokół Secure Socket Layer (SSL) ze 128-bitowym szyfrowaniem danych i algorytmem MD5. Protokół ISO 8583 zapewnia, że wymiana danych między systemem a ośrodkami autoryzacji banku obsługującego karty odbywa się w sieci prywatnej, która jest chroniona przed nieautoryzowanym dostępem przez podwójną warstwę zapory (firewall).

HTZ jest zobowiązany do dostarczenia prawdziwych informacji na temat podatku turystycznego oraz do dostarczenia pełnych informacji na temat płatności podatku turystycznego.

DOSTĘPNOŚĆ SERWISU

HTZ nie może zagwarantować dostępności Serwisu przez cały czas i za pośrednictwem każdego typu urządzenia i przeglądarki, a także za pośrednictwem każdego połączenia komunikacyjnego. Usługi mogą być tymczasowo lub dłużej, całkowicie lub częściowo niedostępne z powodów technicznych i innych (konserwacja, błędy, niedostępność łączy komunikacyjnych, siła wyższa, decyzje organów publicznych itp.). HTZ nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane niedostępnością Serwisu. HTZ w każdej chwili może zmodyfikować Serwis w dowolny sposób i w dowolnej formie, włączając zmiany tożsamości wizualnej, projektu i architektury, systemów zarządzania treścią i innych rozwiązań aplikacji związanych z funkcjonowaniem Usługi.

PRAWO DO ZMIANY ZAWARTOŚCI

HTZ zastrzega sobie prawo do zmiany, usuwania (tymczasowego i stałego) jakichkolwiek treści lub usług w ramach Serwisu, bez powiadomienia i w dowolnym momencie, i nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z takiego działania.

SPOSÓB I CEL UŻYCIA TREŚCI

HTZ udziela Użytkownikowi ograniczonego, nieprzenoszalnego i niewyłącznego pozwolenia na przeglądanie, drukowanie, kopiowanie lub wykorzystywanie treści tego Serwisu w inny sposób, wyłącznie do osobistego i niekomercyjnego użytku lub w celu promowania Chorwacji jako celu turystycznego, pod warunkiem, że pobranie treści nie zmienia jej ani nie szkodzi w żaden sposób i wraz z pobraną treścią HTZ podana zostanie jako źródło wraz z nazwiskiem autora tych treści.

METODA DOSTĘPU DO SERWISU I PUBLIKOWANYCH TREŚCI

Dostęp do Serwisu zapewniony jest nieograniczonej liczbie osób posiadających odpowiedni sprzęt komputerowy i połączenie z internetem. W niektórych przypadkach (konserwacja, błędy, niedostępność łączy komunikacyjnych, siła wyższa, decyzje organów publicznych itp.) HTZ zastrzega sobie prawo do czasowego lub dłuższego, w całości lub częściowo, ograniczenia dostępu do Usługi częściowo lub w całości, zarówno dla wszystkich Użytkowników, jak i dla indywidualnego Użytkownika lub grupy Użytkowników. W żadnym z tych przypadków HTZ nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane ograniczeniem dostępu do Serwisu i opublikowanych treści.

Podczas uzyskiwania dostępu do Serwisu i treści użytkownik jest odpowiedzialny za korzystanie ze standardowego wyposażenia technicznego oraz zwyczajowych standardów i metod dostępu do Usługi. Zawartość publikowana w Serwisie może być przeszukiwana wyłącznie przy użyciu dozwolonych metod technologii informatycznych, w taki sposób i w takim samym stopniu, w jakim jest to zwyczajowe dla osoby fizycznej. Wszelkie inne metody wyszukiwania i/lub korzystania z treści, które omijają bezpieczne systemy i aplikacje technologii informatycznej lub w którym pewne aplikacje lub narzędzia są używane do jednoczesnego pobierania ilości danych, które nie są typowe dla osoby fizycznej, stanowią naruszenie chronionego prawa HTZ, za co Użytkownik ponosi odpowiednią odpowiedzialność materialną, karną lub cywilną.

OCHRONA PRYWATNOŚCI I ZBIERANIE DANYCH UŻYTKOWNIKA

HTZ zobowiązuje się do ochrony prywatności danych osobowych wszystkich Użytkowników Serwisu i będzie traktowała je zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz Ustawą wdrażającą ogólne rozporządzenie o ochronie danych (NN 42/2018) lub innymi pozytywnymi przepisami, w sposób, który gromadzi tylko podstawowe, przewidziane prawnie dane Użytkowników i osób, w związku z którymi uiszczana jest opłata turystyczna, co jest niezbędne do wypełnienia obowiązków HTZ; informuje Użytkowników o sposobie wykorzystania zgromadzonych danych, regularnie daje Użytkownikom możliwość wyboru sposobu wykorzystania ich danych.

Wszystkie dane użytkownika są ściśle przechowywane i dostępne tylko dla pracowników HTZ, którzy potrzebują tych informacji do wykonywania pracy. Wszyscy pracownicy HTZ i partnerzy handlowi zobowiązani są do przestrzegania zasad prywatności. Dane z procesu rejestracji czy logowania oraz inne dane Użytkownika nie zostaną ujawnione podmiotom trzecim ani nie będą dostępne dla podmiotów trzecich, chyba że takie zobowiązanie jest regulowane odpowiednimi przepisami.

WSPay jako wykonawca autoryzacji i obciążania kart kredytowych traktuje dane osobowe zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz zgodnie ze ścisłymi zasadami rozporządzenia PCI DSS L1 o ochronie wprowadzania i przekazywania danych. WSPay używa 256-bitowego szyfrowania certyfikatu SSL i protokołu kryptograficznego TLS 1.2 jako najwyższego stopnia bezpieczeństwa przy wprowadzaniu i przesyłaniu danych. Dane osobowe wykorzystywane do celów autoryzacji i wpłaty, tj. do wykonywania obowiązków wynikających z Umowy lub na podstawie Umowy są traktowane jako poufne.

W celu opłacenia podatku turystycznego (autoryzacji i zapłaty) niezbędne są dane osobowe wpłacającego. WSPay nie przetwarza ani nie korzysta z danych osobowych, z wyjątkiem do celów wykonania umowy autoryzacji i opłaty. WSPay gwarantuje spełnienie wszystkich warunków określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony danych osobowych dla podmiotów przetwarzających dane osobowe, a w szczególności podjęcie wszelkich niezbędnych środków technicznych, organizacyjnych i środków bezpieczeństwa, co potwierdza szczególnie certyfikat PCI DSS L1.

Więcej informacji https://croatia.hr/pl-pl/polityka-prywatnosci

HTZ zgodnie z prawem przetwarza pewne informacje o Użytkownikach, uzyskane podczas korzystania z tej Usługi. HTZ przetwarza dane zebrane w ten sposób przede wszystkim w celu poprawy funkcjonalności tego Serwisu i jego treści w celu dalszego kierowania i dostosowania ich do użytkowników, a także może je przetwarzać w innych celach, które obejmują promocję chorwackiej turystyki czy zadania HTZ, co obejmuje m.in., ale nie ogranicza się do:

dokonywania analiz zwyczajów i preferencji Użytkowników na potrzeby badań rynkowych i optymalizacji stron internetowych (w tym analiz pozyskiwanych za pomocą narzędzi podmiotów trzecich, np. Google Analytics i podobnych);

dostosowania Serwisu do nowych lub innych rozwiązań technicznych lub potrzeb Użytkownika;

optymalizacji intuicyjności oraz prostszego korzystania i dostępu do treści.

W celu zebrania określonych informacji o aktywności lub potrzebach Użytkownika, HTZ może używać specjalnych małych plików – „ciasteczek” (cookies), które są zapisywane na komputerze Użytkownika w określonym celu. Zgodnie z powyższym HTZ publikuje również odpowiednią Politykę dotyczącą ciasteczek (cookie policy), która jest opublikowana w Serwisie, i z którą Użytkownik zapoznaje się w odpowiedni sposób przy pierwszym dostępie do nich. W Polityce cookies (cookies policy) opisano, jakie rodzaje „ciasteczek” i w jakich celach wykorzystuje HTZ, i wskazano Użytkownikowi możliwość odmówienia zgody na stosowanie plików cookie lub zaakceptowania ich, wyrażając tym samym zgodę na sposób i cel ich użycia i w tym przypadku HTZ nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody spowodowane przez przechowywanie i wykorzystywanie ciasteczek w sposób i w celu, na jaki Użytkownik wyraził zgodę poprzez akceptację Polityki dotyczącej „ciasteczek” (cookie policy).

Polityka dotycząca ciasteczek (cookie policy) jest publikowana oddzielnie od tych Warunków ogólnych, ale jest ich integralną częścią.

Więcej o ciasteczkach można znaleźć tu:

Cookies – https://ico.org.uk/for-organisations/guide-to-pecr/cookies-and-similar-technologies

Podczas uzyskiwania dostępu do Serwisu HTZ adres IP Użytkownika może być tymczasowo przechowywany. Adresy IP mogą być przechowywane i używane wyłącznie do monitorowania działań Użytkownika w Serwisie (activity log) w celu wykrycia naruszeń przepisów prawnych lub niniejszych Warunków ogólnych, identyfikacji działań niezgodnych z prawem lub innych niedopuszczalnych. Informacje na temat adresów IP i monitorowania działań Użytkowników mogą być przekazywane właściwym organom publicznym w dowolnym momencie w celu ustalenia jakiejkolwiek prawnej odpowiedzialności Użytkownika. Zapisywanie adresu IP i danych aktywności Użytkownika odbywa się tymczasowo.

HTZ zobowiązuje się, zgodnie z obowiązującymi przepisami i Warunkami ogólnymi, do ochrony prywatności Użytkownika Serwisu, z wyjątkiem przypadków naruszenia niniejszych Warunków ogólnych lub postępowania Użytkownika w sposób sprzeczny z pozytywnymi przepisami.

WYŁĄCZANIE (OPTING OUT)

Zgodnie z domyślnymi ustawieniami, wyszukiwania Użytkownika są śledzone przez Google Analytics w celu wygenerowania anonimowych statystyk, wykorzystywanych do poprawy komfortu użytkowania.

FUNKCJA „NIE ŚLEDŹ”

„Nie śledź” to funkcja, która umożliwia użytkownikom wyłączanie śledzenia ich przez Serwis w dowolnym celu, włączając w to korzystanie z usług analitycznych, sieci reklamowych i platform społecznościowych. Opcje „Nie śledź” dostępne są w następujących przeglądarkach: Firefox, Internet Explorer, Chrome, Safari i Opera:

  • jeśli Użytkownik zezwala na opcję „Nie śledź” w swojej przeglądarce, Google Analytics uszanuje ten wybór
  • jeśli użytkownik włączy opcję „Nie śledź”, nie będzie śledzony. Jest to dodatkowa opcja wyłączania gromadzenia i analizy danych w celu tworzenia statystyk dla strony internetowej HTZ
  • jeśli użytkownik nie włączył opcji „Nie śledź”, ale zdecyduje się zrezygnować, ciasteczko piwik_ignore zostanie zapisane w przeglądarce Użytkownika. Żaden użytkownik z plikiem cookie piwik_Ignore nie będzie monitorowany przez Google Analytics,
  • jeśli użytkownik wyłączy wszystkie pliki cookie w swojej przeglądarce, HTZ będzie nadal gromadzić pewne ogólne dane wyszukiwania (np. liczbę użytkowników w Serwisie), ale będą one mniej dokładne, a wizyty Użytkownika nie będą monitorowane (pliki cookie Piwik nie są używane).

PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I WŁASNOŚĆ TREŚCI

Treści publikowane w Serwisie są chronione przepisami dotyczącymi praw własności intelektualnej, dlatego ich nieuprawnione wykorzystanie może być podstawą do wszczęcia przez HTZ lub osobę trzecią, będącą upoważnionym właścicielem praw autorskich, postępowania o ochronę praw przeciw Użytkownikowi.

Nie zezwala się na modyfikowanie, publikowanie, przesyłanie, powielanie, uczestniczenie w przekazywaniu lub sprzedaży, tworzenie pochodnych lub wykorzystywanie w inny sposób jakichkolwiek treści, w całości lub w części, bez wyraźnej pisemnej zgody HTZ lub właściciela praw. Użytkownik nie ma uprawnień do pobierania, kopiowania, modyfikacji, edycji, dystrybucji, wyświetlania, usuwania, wysyłania, sprzedaży, odsprzedaży, dostosowywania lub modyfikacji materiałów chronionych prawem autorskim w sposób inny niż do celów użytku osobistego.

W celu uniknięcia jakichkolwiek wątpliwości HTZ wyraźnie zastrzega i nie przenosi na użytkownika żadnych praw w odniesieniu do treści Serwisu oraz zakazuje korzystania z treści usługi, z wyjątkiem przypadków określonych w niniejszych Warunkach ogólnych.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ UŻYTKOWNIKA

Użytkownik Serwisu, który wprowadzi dane za pośrednictwem odpowiedniego formularza internetowego, ponosi wszelką odpowiedzialność materialną i karną za skutki wprowadzenia w błąd oraz jakość danych przy rejestracji (określonych niniejszymi Warunkami ogólnymi ) oraz zgodnie z przepisami bezwzględnie obowiązującego prawa jest zobowiązany do naprawienia szkody (materialnej lub niematerialnej), wyrządzonej osobie, w której imieniu i na czyje konto podaje nieprawdziwe dane.

KLAUZULA SALWATORYJNA

Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszych Warunków ogólnych zostanie później uznane za nieważne, fakt ten nie będzie miał wpływu na pozostałe postanowienia niniejszych Warunków ogólnych, które pozostają ważne.

ROZSTRZYGANIE SPORÓW I OBOWIĄZUJĄCE PRAWO

Wszelkie spory wynikające z tych Warunków ogólnych, w tym spory związane z kwestią ich pochodzenia, treści lub zakończenia, będą rozstrzygane polubownie, a w przypadku, gdy nie będzie to możliwe, zostaną przekazane jurysdykcji sądu właściwego w Zagrzebiu.

Te Warunki ogólne zostały sporządzone zgodnie z prawem chorwackim, mającym zastosowanie również do sporów z nich wynikających, bez stosowania przepisów prawa chorwackiego w zakresie odniesienia do prawa trzeciego (renvoi) w zakresie dozwolonym przez prawo międzynarodowe.

ZMIANY WARUNKÓW OGÓLNYCH

HTZ zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych Warunków ogólnych w dowolnym czasie i nie będzie ponosić odpowiedzialności za ewentualne konsekwencje wynikające z takich zmian. Zmiany te będą obowiązywać w dniu publikacji w niniejszym Serwisie.